Pravidlá Súťaže „Virtuálna dopravná karta“

1. Organizátor Súťaže

 • Organizátorom Súťaže „Virtuálna dopravná karta“ (ďalej len „Súťaž“) je IDS Východ, s.r.o. so sídlom: Turgenevova 36, 040 01 Košice, IČO: 52 681 734  (ďalej len „Organizátor“). Organizátor vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Trvanie Súťaže

 • Súťaž  sa uskutoční na sociálnej sieti Facebook a Instagram Organizátora od 26. 04. 2022 do 15. 05. 2022.

3. Účastníci Súťaže

 • Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník Súťaže“).

4. Zaradenie do Súťaže

 • Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý počas trvania Súťaže si pozrie video týkajúce sa virtuálnych dopravných kariet a do komentára k danému videu napíše správnu odpoveď na otázku: Akú funkciu je potrebné mať zapnutú v telefóne pred platbou za cestovný lístok v autobuse?
 • Úplné znenie statusu:

SLEDUJ VIDEO A VYHRAJ

Pozrite si zaujímavé video o virtuálnych dopravných kartách a vyhrajte. Napíšte nám do komentára, akú funkciu je potrebné mať aktívnu v telefóne pri platbe v autobuse?

Traja z vás, ktorí nám napíšu správnu odpoveď, vyhrajú ceny.

Kompletné podmienky súťaže nájdete na https://idsvychod.sk/sutaz-virtualna-dopravna-karta/

5. Žrebovanie

 • Vyhodnotenie Súťaže prebehne po ukončení Súťaže na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Výhercovia budú určení žrebovaním. Do žrebovania bude zaradený každý, kto odpovie na súťažnú otázku správne. Organizátor sa zaväzuje oboznámiť výhercu o získaní výhry v čo najkratšom čase od vyhodnotenia Súťaže. Výherca bude na výhru v Súťaži upozornený na sociálnej sieti Facebook a Instagram na stránke Organizátora a bude vyzvaný, aby Organizátorovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresu bydliska za účelom doručenia výhry do súkromnej správy na Facebooku a Instagramu. V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový výherca.

6. Výhra a oznámenie výhry

 • Štyria výhercovia (dvaja zo sociálnej siete Facebook a dvaja zo sociálnej siete Instagram) získajú darčekové predmety od Organizátora.
 • Výhru si výhercovia prevezmú osobne v priestoroch Organizátora na adrese: Bačíkova 7, 040 01 Košice alebo im Organizátor výhru odošle poštou, a to do 14 dní odo dňa zverejnenia výsledkov žrebovania Organizátorom.
 • V prípade, že si výherca nevyzdvihne výhru na uvedenej adrese alebo sa odoslaná výhra vráti Organizátorovi ako neprevzatá a výherca sa s Organizátorom nedohodne na prevzatí výhry iným spôsobom, takáto výhra prepadá v prospech Organizátora.
 • V prípade maloletého výhercu bude výhra odovzdaná jeho zákonnému zástupcovi.

7. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov

 • Odpovedaním na otázku v Súťaži Účastník Súťaže udeľuje Organizátorovi Súťaže: IDS Východ, s.r.o. so sídlom: Turgenevova 36, 040 01 Košice, IČO: 52 681 734 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný  súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu užívateľského mena používaného na sociálnej sieti a údajov uvedených v komentári, ak obsahuje osobné údaje alebo fotografie za účelom zaradenie do Súťaže a v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a adresa bydliska za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu jedného mesiaca odo dňa začiatku Súťaže a v prípade súhlasu na zaslanie výhry na dobu troch mesiacov od vyžrebovania výhercov.
 • Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je podmienkou účasti v Súťaži.
 • Súhlas so spracovaním údajov je možné kedykoľvek odvolať elektronicky prostredníctvom e-mailu info@idsvychod.sk alebo  písomne na adrese sídla Organizátora. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.
 • Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na Organizátora ako prevádzkovateľa, ako aj práva Účastníka Súťaže ako dotknutej osoby v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  sú prístupné na webovom sídle Organizátora ( www.idsvychod.sk ) na podstránke Zásady ochrany osobných údajov.

7. Vyhlásenie Organizátora

 • Organizátor vyhlasuje, že sociálna sieť Facebook a Instagram nemá so Súťažou „Virtuálna dopravná karta“ nič spoločné a nemá voči jej účastníkom žiadne záväzky.

8. Dane

 • Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

9. Osobitné ustanovenia

 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Organizátor vhodným spôsobom zverejní na facebookovej a instagramovej stránke. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej a instagramovej stránke Organizátora Súťaže.
 • Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook a Instagram vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný facebookový a instagramový účet. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.
 • Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel. Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.