Jednosmerné zľavnené cestovné

si môže cestujúci uplatniť len ak preukáže platný doklad o nároku na zľavu, ktorým je občiansky preukaz, karta vydaná dopravcom, dopravná žiacka/študentská karta, ISIC, preukaz ŤZP, ŤZP-S.

Jednosmerné zľavnené cestovné z čipovej karty

je cena za prepravu osôb so zľavou. Podmienkou je, aby cestujúci uhradil cestovný lístok dopravnou čipovou kartou. Napríklad pri vzdialenosti 25 km stojí jednosmerné zľavnené cestovné 1,00 €. Pri úhrade čipovou kartou stojí 0,82 €.

Kto môže využívať jednosmerné zľavnené cestovné v prímestskej autobusovej doprave v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji?

1. Deti do dovŕšenia 15 rokov, ktoré sú povinné preukázať sa preukazom vydaným dopravcom, dopravnou kartou pre žiakov a študentov alebo kartou ISIC. Držiteľ karty ISIC má nárok na zľavu len v prípade, že má na karte aktivovanú dopravnú časť v elektronickej forme. Iné potvrdenia na preukázanie nároku na zľavu nie sú platné.

2. Sprievodca dieťaťa do 6 rokov.

3. Zľavnené cestovné sa môže poskytovať:

  • žiakom základnej alebo strednej školy, ktorí študujú v dennej forme štúdia,
  • študentom do dovŕšenia 26 rokov, ktorí študujú na vysokej škole v dennej forme štúdia. Zľava platí pre študentov bakalárskeho stupňa a pre študentov magisterského alebo inžinierskeho stupňa,
  • žiakom a študentom, ktorí študujú v zahraničí, pričom ich štúdium sa považuje za rovnocenné štúdiu na školách v Slovenskej republike.

4. Nárok na zľavu majú aj ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S.

  • zľavnený cestovný lístok si môže zakúpiť sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP-S a preukáže sa ním,
  • držiteľ ŤZP-S má nárok na zľavu iba pre jedného sprievodcu.

5. Zľavu si môže uplatniť aj cestujúci za zdravotne postihnutým dieťaťom, ktoré je umiestnené v školskom, sociálnom, zdravotníckom zariadení na území Slovenskej republiky alebo ak zariadenie navštevuje. Rodič sprevádzajúci dieťa ťažko zdravotne postihnuté.

6. Zľavnený cestovný lístok kupuje cestujúci pre psa, ktorý nie je v prepravnej schránke, s výnimkou vodiaceho psa, ktorý sa prepravuje zdarma. Bezplatnú prepravu majú živé spoločenské zvieratá prepravované v prepravnej schránke, ktorá nepresahuje rozmery 50 x 60x 80 cm.

Zľavu je možné uplatniť iba na jeden z dôvodov.

Prestupné cestovné

Cestujúci, ktorí využívajú čipovú kartu, majú nárok na zľavu pri ďalšom prestupe realizovanom do tridsiatich minút. Za následne zakúpený lístok zaplatia o 0,10 € menej. Zľavu systém odráta automaticky, cestujúci teda nemusia o zľavu žiadať vodiča.