Zoznam častých otázok sa týka najmä zámerov na najbližšie obdobie. Ak tu nenájdete otázku, ktorá Vás zaujíma, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára na webe, prípadne nás kontaktovať správou na platformách Facebook, Instagram, Twitter, alebo LinkedIn.

Zónová tarifa umožní zavedenie predplatných lístkov (mesačných, štvrťročných, polročných, ročných), a to zónových aj celosieťových. Predplatné lístky umožnia najmä pravidelným denným cestujúcim cestovať v prepočte na 1 cestu výrazne lacnejšie, než v prípade, ak by si zakaždým kupovali jednorazový cestovný lístok. Držitelia predplatných lístkov budú mať k dispozícii neobmedzený počet akýchkoľvek ciest v území, ktoré si určia výberom z tarifných zón (v prípade zónových predplatných lístkov), alebo na celom území východného Slovenska (v prípade celosieťových predplatných lístkov). Výhodou je aj skrátenie času vybavovania cestujúcich na zastávkach, čo zrýchli dopravu a zvýši atraktivitu cestovania, či zavedenie výhodných jednorazových prestupných lístkov. Okrem toho je zónová tarifa technickým predpokladom budúceho zapojenia železníc a MHD v jednotlivých mestách východného Slovenska do IDS.
V prípade kilometrickej tarify závisí výška cestovného od konkrétneho kilometrického pásma, do ktorého spadá trasa, na ktorú si cestujúci kupuje lístok. Napríklad pri ceste z Bardejova do Košíc, čo je 78 km, táto trasa spadá do tarifného pásma 71 – 80 km, ktoré má v platnej tarife fixne určenú výšku cestovného. V prípade zónovej tarify závisí výška cestovného od počtu prejdených tarifných zón.
Územie východného Slovenska bude rozdelené na tarifné zóny, znázornené prostredníctvom prehľadnej mapovej schémy tarifných zón. Tarifné zóny budú slúžiť k výpočtu ceny cestovného a vymedzeniu územnej platnosti cestovného lístka. Výška cestovného bude závisieť od počtu tarifných zón. Každá zóna na trase sa pre účel výpočtu cestovného počíta len raz, a to aj v prípade, ak ňou cestujúci počas svojej cesty prechádza viackrát. Ak je prechod niektorou zónou spôsobený zachádzkou spoja, takáto zóna nebude mať vplyv na výšku cestovného.
Zmena tarify prinesie benefit výraznej väčšine pravidelných cestujúcich, ktorí sa rozhodnú pre nákup predplatných lístkov (mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných), ktoré im v porovnaní s jednorazovým cestovným umožnia cestovať v prepočte na jednu cestu výrazne lacnejšie. Zvýhodnení budú aj cestujúci na dlhšie vzdialenosti, ktorí si budú môcť zakúpiť prestupný lístok na 2 spoje, pričom cena takéhoto lístka bude výhodnejšia, než súčet cien dvoch samostatných lístkov na každý spoj. Výhodné predplatné a prestupné lístky budú viazané výhradne na dopravnú kartu. V prípade cestujúcich, ktorí uprednostnia iné spôsoby platby, než prostredníctvom dopravnej karty, dôjde k zvýšeniu cestovného. Zámerom je motivovať ľudí k prechodu do vernostného systému dopravných kariet, ktoré im prinesú výhodné ceny a vďaka rýchlejšiemu vybaveniu pri nástupe umožnia verejnú dopravu zrýchľovať.
Pre cestujúcich, ktorí si aj naďalej budú kupovať jednorazové neprestupné lístky (čo je dnes jediný dostupný druh lístkov), sa z pohľadu hlásenia pri nákupe lístka nič nemení. Cestujúci nastúpi do vozidla, oznámi vodičovi cieľ cesty a ten mu vydá cestovný lístok. V prípade jednorazových prestupných lístkov (ktorých nákup bude možný iba z dopravnej karty) cestujúci nahlási vodičovi zastávku, na ktorej prestupuje, aj konečný cieľ cesty (príklad hlásenia: „Prešov stanica, s pokračovaním do Košíc.“). Cestujúci zaplatí dopravnou kartou celkovú cenu cestovného a vodič mu vydá cestovný lístok. Na následnom spoji cestujúci už len oznámi vodičovi cieľ cesty a priložením karty sa overí platnosť lístka. Cestujúci sa teda pri zakupovaní jednorazových lístkov (prestupných aj neprestupných) nepotrebuje vyznať v tarifných zónach.
Pri platbe cestovného z dopravnej karty zaplatí cestujúci výrazne nižšie cestovné, ako pri platbe v hotovosti. Dopravná karta cestujúcemu umožní aj zakúpenie prestupného lístka na 2 spoje alebo jednodňového lístka (na neobmedzené cestovanie po celom východnom Slovensku do konca daného dňa), čo pri iných platbách než z dopravnej karty nebude možné. Zároveň na dopravnú kartu s potrebnými identifikačnými údajmi si cestujúci bude môcť nahrávať mesačné, štvrťročné, polročné a ročné predplatné lístky.
Dopravnú kartu, platnú bez obmedzení u ktoréhokoľvek dopravcu zapojeného do tarifného systému IDS Východ, je možné získať od ktoréhokoľvek dopravcu zapojeného do tohto tarifného systému (ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov), a to buď online na www.ubian.sk (resp. prostredníctvom mobilnej aplikácie UBIAN) alebo osobne v zákazníckych centrách dopravcov. V prípade online objednávky fyzickej dopravnej karty, táto karta príde cestujúcemu domov poštou za dvojeurový poplatok, prípadne si ju môže bezplatne vydvihnúť v niektorom zo zákazníckych centier dopravcu, od ktorého si ju objednal.
Štandardne bude možné dopravnú kartu dobíjať v autobuse u vodiča alebo v zákazníckych centrách dopravcov. V prípade, ak si chce cestujúci dopravnú kartu dobíjať a spravovať online, musí si ju zakúpiť alebo zaregistrovať na www.ubian.sk (resp. prostredníctvom mobilnej aplikácie UBIAN). Dopravná karta vydaná ktorýmkoľvek dopravcom zapojeným do tarifného systému IDS Východ (ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad, SAD Prešov) platí bez obmedzení u všetkých dopravcov zapojených do tohto systému (bez ohľadu na to, u ktorého dopravcu si cestujúci kartu kúpil alebo dobil).
ISIC preukaz bude možné ako dopravnú kartu používať naďalej a bude možné naň nahrávať všetky druhy cestovných lístkov. Staré dopravné karty vydané autobusovými dopravcami budú platné naďalej, až do uplynutia ich dátumu platnosti. Jednorazové a jednodňové lístky bude možné nakupovať z akýchkoľvek platných dopravných kariet. Mesačné, štvrťročné, polročné a ročné predplatné lístky bude možné nahrávať iba na dopravnú kartu s fotografiou, menom a priezviskom cestujúceho, uvedenou časovou platnosťou karty a identifikačným číslom karty. Každý študentský preukaz (tzv. ISIC) túto podmienku spĺňa.
Bude to možné jedine v prípade spoločnej cesty cestujúceho, ktorý je držiteľom dopravnej karty, a jedného alebo viacerých spolucestujúcich. Títo spolucestujúci si budú môcť zakúpiť z tej istej dopravnej karty výlučne jednorazový cestovný doklad, a to pri podmienke identickej cesty s cestou držiteľa dopravnej karty. Nezáleží pri tom, či cestujúci (držiteľ dopravnej karty) cestuje na jednorazový alebo predplatný lístok. Ak si chcú spolucestujúci uplatniť nárok na zľavu, musia ho preukázať v súlade s tarifou.
Výhradným nosičom predplatných lístkov bude dopravná karta. Jednodňový celosieťový lístok bude ako jediný predplatný lístok možné zakúpiť priamo v autobuse u vodiča, pričom na jeho zakúpenie postačí akákoľvek platná dopravná karta. Platnosť jednodňového lístka nebude možné predlžovať. Mesačný, štvrťročný, polročný a ročný predplatný lístok bude možné zakúpiť alebo dobiť (predĺžiť platnosť) buď online prostredníctvom e-shopu na www.ubian.sk (resp. prostredníctvom mobilnej aplikácie UBIAN) alebo osobne v zákazníckych centrách dopravcov. V autobuse u vodiča bude možné takýto lístok jedine dobíjať o rovnakú sumu, resp. predlžovať jeho platnosť o rovnaký čas. U vodiča teda nebude možné kupovať úplne nový mesačný, štvrťročný, polročný, alebo ročný lístok, ktorý predtým cestujúci na dopravnej karte nemal, ani ho u vodiča nebude možné rozširovať o ďalšie zóny.
Pre cestujúcich, ktorí majú záujem o predplatné lístky s platnosťou na viac ako 8 zón, budú v ponuke celosieťové lístky, ktoré budú platné bez obmedzení vo všetkých tarifných zónach IDS Východ (teda na celom území východného Slovenska). Cena celosieťových predplatných lístkov bude pritom len mierne vyššia než cena 8-zónových predplatných lístkov.
Jedna spoločná zónová tarifa pre autobusy, vlaky a MHD je nevyhnutný predpoklad cestovania „na 1 lístok“ viacerými druhmi dopravy s rôznymi prestupmi. Ide o podmienku zavedenia integrovaného dopravného systému (IDS), ktorého dôležitým znakom je rovnaká cena cestovného bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. Kilometrická dĺžka trás prímestských autobusov, železničných tratí, či liniek MHD je rôzna, teda kilometrickou tarifou nie je možné dosiahnuť rovnakú cenu lístka pri cestovaní z bodu A do bodu B. Naopak, zónová tarifa toto zabezpečuje. Ďalším znakom IDS je možnosť zakupovania predplatných lístkov (mesačných, štvrťročných a pod.) s plošnou platnosťou na územie, ktoré si určí cestujúci výberom z tarifných zón, a v rámci ktorého môže bez akýchkoľvek obmedzení využívať všetky druhy dopravy, ktorých sa spoločná tarifa týka. Na to sú tarifné zóny nevyhnutné.
Prešovský a Košický samosprávny kraj v spolupráci s krajskými mestami Prešov a Košice pripravujú integráciu mestskej hromadnej dopravy do spoločnej tarify IDS Východ, čo umožní cestovanie „na 1 lístok“. Okrem MHD v Košiciach a Prešove sa počíta aj so zapojením menších MHD-čiek v ďalších mestách východného Slovenska. Časový horizont zapojenia jednotlivých mestských dopráv bude závisieť od intenzity spolupráce jednotlivých miest a ich dopravcov, ako aj ochoty akceptovať zo strany daného mesta a jeho dopravcu spoločné tarifné a prepravné podmienky IDS Východ. Rovnako sa počíta aj s integráciou železničnej dopravy do tarifného systému IDS Východ. Časový horizont bude závisieť najmä od dynamiky rokovaní na tému spoločných tarifných podmienok s objednávateľom železničnej osobnej dopravy, ktorým je Ministerstvo dopravy SR, ako aj od technickej pripravenosti železničného dopravcu na vstup do tarifného systému IDS Východ.