Centrálny dispečing je jedným zo základných pilierov každého funkčného integrovaného dopravného systému. Je nadradený dispečingom jednotlivých dopravcov zapojených do IDS, pričom zabezpečuje koordináciu dopravnej prevádzky v reálnom čase. Nevyhnutný je okrem iného pre zavádzanie tzv. garantovaných prestupných väzieb medzi dvojicami spojov, teda systému vzájomného čakania sa nadväzných spojov v prípade meškaní.

Centrálny dispečing je zároveň kľúčovým nástrojom skvalitňovania cestovných poriadkov na základe sledovania dopravnej prevádzky všetkých dopravcov (všetkých vozidiel) v reálnom čase, či včasného informovania vodičov a cestujúcich o mimoriadnostiach v doprave (výluky, meškania, obchádzkové trasy, náhradné spojenia a pod.).

Informačný systém IDS predstavuje technickú podmienku informačnej integrácie verejnej dopravy. Je úzko spojený s centrálnym dispečingom, pričom jeho hlavnou funkciou je priebežné a spoľahlivé poskytovanie statických aj dynamických dát z dopravy v reálnom čase, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie zariadení a softvérových aplikácií, akými sú napr. informačné tabule, hlásiče, vyhľadávače spojení, či mobilné aplikácie.

Cieľom je jednotné a prehľadné poskytovanie informácií pre cestujúcu verejnosť. Ide o pravidelné odchody, aktuálne meškania, polohy spojov na mape, dôležité upozornenia, či mimoriadnosti v doprave, a to na staniciach/zastávkach, vo vozidlách verejnej dopravy, aj vo virtuálnom priestore.

Prvá etapa Dispečerského a informačného systému IDS Východ bola spustená v januári 2024 a týka sa zmluvných autobusových dopravcov Košického samosprávneho kraja – eurobus a ARRIVA Michalovce. V druhej etape budú v priebehu roka 2024 do systému zapojení ostatní autobusoví dopravcovia v rámci IDS Východ, čo súvisí s postupným ukončením procesu verejného obstarávania služieb prímestskej autobusovej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji.

Aktuálne prebieha v rámci Dispečerského a informačného systému IDS Východ vyhodnocovanie plnenia štandardov kvality zo strany dopravcov a spracovanie podkladov pre zabezpečenie garantovaných prestupov medzi autobusovými spojmi dopravcov ARRIVA Michalovce a eurobus. Prebiehajú tiež práce na tvorbe vyhľadávača dopravných spojení, ktorý komunikuje s interným API pre zdieľanie iným užívateľom, ako aj vytváranie podkladov pre vyhodnocovanie dopravných výkonov a zapojenie nových dopravcov do IDS Východ.