Centrálny dispečing je jedným zo základných pilierov každého funkčného integrovaného dopravného systému. Je nadradený dispečingom jednotlivých dopravcov zapojených do IDS, pričom zabezpečuje koordináciu dopravnej prevádzky v reálnom čase. Nevyhnutný je okrem iného pre zavádzanie tzv. garantovaných prestupných väzieb medzi dvojicami spojov, teda systému vzájomného čakania sa nadväzných spojov v prípade meškaní.

Centrálny dispečing je zároveň kľúčovým nástrojom skvalitňovania cestovných poriadkov na základe sledovania dopravnej prevádzky všetkých dopravcov (všetkých vozidiel) v reálnom čase, či včasného informovania vodičov a cestujúcich o mimoriadnostiach v doprave (výluky, meškania, obchádzkové trasy, náhradné spojenia a pod.).

V auguste 2022 bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vytvorenie centrálneho dispečerského a informačného systému IDS Východ. Aktuálne sa pripravuje verejné obstarávanie na jeho zabezpečenie. Predpokladaný termín ukončenia verejnej súťaže je december 2022.