Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: IDS Východ, s.r.o.
Sídlo: Turgenevova 36, 040 01 Košice
Doručovacia adresa: Bačíkova 7, 040 01 Košice
IČO: 52 681 734
Zápis v: OR Mestského súdu Košice I, odd.: Sro, vl. č.: 47373/V
Štatutárny orgán: Ing. Milan Škorupa, PhD. – konateľ,
Ing. Radovan Hužvík – konateľ

e-mail: info@idsvychod.sk
mobil: 0948 262 792

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ postupuje v zmysle nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom majú len osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa. Spracúvané osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám, pokiaľ to vyslovene nevyžaduje zmluva alebo zákon.

2. VYMEDZENIE POJMOV
a) Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

b) Spracúvanie – operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie,

Obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami. 

c) Obmedzenie spracúvania – označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

d) Profilovanie – je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

e) Pseudonymizácia – spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bezpoužitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na netechnické a organizačn opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

f) Informačný systém osobných údajov – akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe

g) Prevádzkovateľ – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

h) Sprostredkovateľ – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

i) Príjemca – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

j) Tretia strana – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia

Prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

k) Súhlas dotknutej osoby – akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

l) Porušenie ochrany osobných údajov – porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.

m) Cezhraničné spracúvanie –
1. Spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii v kontexte činností prevádzkarní prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vo viac ako jednom členskom štáte, pričom prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú usadení vo viac ako jednom členskom štáte.

2. Spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii v kontexte činností jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, ale ktoré podstatne ovplyvňuje alebo pravdepodobne podstatne ovplyvní dotknuté osoby vo viac ako jednom členskom štáte.

n) Relevantná a odôvodnená námietka – je námietka voči návrhu rozhodnutia, či došlo k porušeniu tohto nariadenia, alebo či je plánované opatrenie vo vzťahu k prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v súlade s týmto nariadením, ktoré musí jasne preukázať závažnosť rizík, ktoré predstavuje návrh rozhodnutia, pokiaľ ide o základné práva a slobody dotknutých osôb a prípadne voľný pohyb osobných údajov v rámci únie.

3. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
a) Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy osobné údaje dotknutej osoby spracúvame na základe jej súhlasu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Súhlas je možné odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli na jeho základe o dotknutej osobe spracúvané pred jeho odvolaním.

b) Právo na prístup – dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópia osobných údajov, ktoré o nej máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov budú dotknutej osobe osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto

informácií bolo požiadané elektronickými prostriedkami, budú poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
c) Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o dotknutej osobe máme k dispozícii. Ak má dotknutá osoba za to, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
d) Právo na výmaz (zabudnutie) – dotknutá osoba má právo nás požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
1) splnenie účelu spracúvania,
2) odvolanie súhlasu a neexistencia iného právneho základu pre spracúvanie,
3) namietanie voči spracúvaniu,
4) nezákonné spracúvanie osobných údajov,
5) splnenie zákonnej povinnosti,
6) osobné údaje sa získavali v súvislosti so službou informačnej spoločnosti.

Prevádzkovateľ je povinný o žiadosti o vymazanie informovať všetkých, ktorým osobné údaje poskytol. Právo na vymazanie nie je možné uplatniť, ak je spracúvanie potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie; na splnenie zákonnej povinnosti; z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; na účely archivácie, štatistiky, historického a vedeckého výskumu a na uplatnenie právneho nároku.

e) Právo na obmedzenie spracúvania – dotknutá osoba má právo nás požiadať, aby sme prestali používať jej osobné údaje. Ide napr. o prípady, ak sa domnieva, že osobné údaje, ktoré o nej máme môžu byť nepresné alebo jej osobné údaje už nebudeme potrebovať.
f) Právo na prenosnosť údajov – dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, pokiaľ je to technicky možné.
g) Právo namietať – dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a dotknutá osoba podá námietku, nebudeme jej osobné údaje ďalej spracúvať. V prípade, že dotknutá osoba má záujem podať námietku na spôsob, akým spracúvame jej osobné údaje, kontaktujte nás e-mailom alebo písomne.

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk