Clearingové centrum IDS (inými slovami zúčtovacie centrum) je systémový prvok v rámci tarifnej integrácie rôznych dopravcov, spadajúcich pod rôznych objednávateľov verejnej dopravy – samosprávne kraje, mestá, alebo štát.

Clearingové centrum zabezpečuje spravodlivé rozúčtovanie tržieb z predaja spoločných cestovných lístkov medzi všetkých dopravcov zapojených do IDS podľa zmluvne definovaného kľúča, dohodnutého medzi objednávateľmi verejnej dopravy (samosprávnymi krajmi ako objednávateľmi prímestskej autobusovej dopravy, mestami ako objednávateľmi MHD a Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako objednávateľom železničnej osobnej dopravy).

Zavedenie clearingového centra bude realizované po spustení pilotnej prevádzky dispečingu.