Integrovaný dopravný systém IDS Východ

Cieľovým stavom integrovaného dopravného systému (IDS) na východnom Slovensku je moderný zákaznícky atraktívny systém verejnej dopravy, pozostávajúci zo všetkých druhov verejnej dopravy (vlaky, autobusy, MHD), zahrňujúci celé územie Prešovského a Košického samosprávneho kraja a umožňujúci cestovanie na jeden cestovný doklad (jednorazový alebo časový predplatný) bez ohľadu na prestupy či použité druhy dopravy, pri jednotných prepravných a tarifných podmienkach a vzájomne zosúladených cestovných poriadkoch. Názov/značka tohto systému je IDS Východ.

Prínosy pre cestujúcich budú s postupným budovaním IDS najmä:

 • Jednotné prepravné a tarifné podmienky vo vlakoch, autobusoch, aj MHD.
 • Nové druhy cestovného: prestupné lístky, časové predplatné lístky (mesačné, štvrťročné,…) a pod.
 • Technologické novinky: mobilná aplikácia, NFC platby a pod.
 • Pravidelnejšie, rýchlejšie a komfortnejšie spojenia v rámci regiónu aj v rámci miest.
 • Harmonizovaný systém verejnej dopravy (pravidelné garantované nadväznosti spojov/liniek).
 • Jednoduchý a prehľadný dopravný systém (schémy trás liniek, taktové cestovné poriadky,…).
 • Včasné informácie o mimoriadnostiach v doprave (meškania, obchádzky,…).
 • Všeobecne vyššia kvalita poskytovaných služieb v doprave.

Prínosy pre dopravcov a objednávateľov dopravných výkonov budú najmä:

 • Rastúci dopyt po preprave (viac cestujúcich).
 • Vyššia efektivita obehov vozidiel.
 • Stabilizácia dopravných výkonov.

Logo IDS Východ pozostáva z nasledujúcich prvkov a charakteristík:

 • Symbol dráhy – štandardne využívaný v symbolike rôznych IDS vo svete.
 • Symbol tzv. mapového špendlíka (map pin icon) – moderný prvok využiteľný aj ako samostatný grafický znak.
 • Šípka doprava – symbolizujúca Východ.
 • Šípka nahor – symbolizujúca pozitívne smerovanie a kontinuálne zvyšovanie kvality dopravného systému.
 • Heraldická červená a heraldická modrá – farby použité v erboch Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Zároveň ide o historický kontext: Červená alebo modrá sa v minulosti často spájali s verejnou dopravou (logo ČSAD, farebné riešenie autobusov, železničných vozňov, MHD, či uniforiem pracovníkov).
 • Slogan „doprava bez hraníc“ – symbolizujúci leitmotív IDS Východ: stieranie hraníc medzi samosprávnymi krajmi aj medzi jednotlivými druhmi a podsystémami verejnej dopravy, či hraníc v prepojenosti rôznych miest východného Slovenska.
 • Minimalistický charakter – zodpovedajúci štandardom a pravidlám modernej vizuálnej komunikácie.

Organizátor systému: IDS Východ, s.r.o.

Integrovaný dopravný systém predstavuje najefektívnejšiu formu koordinácie verejnej dopravy, kde sú zo strany objednávateľov dopravných výkonov (samosprávnych krajov, miest, či štátu) prenášané kompetencie potrebné pre integráciu verejnej dopravy v danom regióne na tzv. nezávislého organizátora IDS. Pod pojmom integrácia sa myslí dopravná, tarifná, aj informačná integrácia.  Pre potreby tvorby a organizácie integrovaného dopravného systému na území východného Slovenska pod značkou IDS Východ bol dňa 08. 10. 2019 založený organizátor IDS – spoločnosť IDS Východ, s.r.o. – ktorého zakladateľmi sú Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj (v rovnakom podiele).

Medzi hlavné úlohy organizátora IDS – spoločnosti IDS Východ, s.r.o. – patria napríklad: 

 • Koordinácia dopravnej obsluhy, najmä cestovných poriadkov.
 • Príprava tarifnej integrácie prímestskej autobusovej dopravy, železničnej dopravy a mestských dopráv v rámci regiónu východného Slovenska (tvorba spoločnej tarify).
 • Rokovania s mestami prevádzkujúcimi MHD o problematike IDS, prestupných bodoch, či preferencii verejnej osobnej dopravy.
 • Rokovania s obcami o pripomienkach k dopravným riešeniam, námetoch na zmeny dopravných riešení a o zmenách cestovných poriadkov.
 • Spracovávanie, vydávanie a priebežné aktualizovanie prepravného poriadku IDS.
 • Zlepšovania prestupných väzieb v rámci systému verejnej dopravy.
 • Informačné služby pre cestujúcich a dopravcov.
 • Informačné, marketingové a propagačné činnosti v súvislosti s IDS.

Organizátor systému: Dopravné modelovanie

V Prešove vzniklo špecializované pracovisko IDS Východ pre analytické činnosti a dopravné modelovanie. Odborníci na integrovanú dopravu sa v ňom zameriavajú najmä na prácu s dopravným modelom východného Slovenska, ktorý umožňuje vopred určovať výsledky navrhovaných dopravných riešení. Taktiež dokáže prognózovať vývoj v doprave a dopravnom správaní obyvateľov, či objektívne posudzovať efektívnosť opatrení pre skvalitnenie verejnej dopravy.

Vďaka dopravnému modelu je možné sledovať celkový čas cestujúceho strávený v doprave, vyhodnocovať atraktivitu cestovných poriadkov a simulovať prírastky alebo úbytky cestujúcich. Zamestnanci pracoviska sú schopní modelovať vplyv plánovaných dopravných stavieb aj infraštruktúrnych opatrení, akými sú napríklad vyhradené buspruhy či preferencia vozidiel verejnej dopravy na križovatkách. Výstupy dopravnej modelácie môžu mnohým mestám na východnom Slovensku pomôcť pri schvaľovaní a realizácii opatrení na podporu verejnej dopravy a postupnom zvyšovaní jej atraktivity.