Postupné pracovné rokovania medzi Košickým a Prešovským samosprávnym krajom vyvrcholili rokovaním predsedov samosprávnych krajov dňa 17. 7. 2019 v Prešove, na ktorom bola dosiahnutá úplná zhoda na všetkých zásadných skutočnostiach k vzniku spoločného organizátora IDS.

Konkrétne dohoda na:
– vytvorení novej obchodnej spoločnosti s.r.o.,
– obchodnom mene spoločnosti „IDS Východ, s.r.o.“,
– 50 % podiele oboch spoločníkov na základnom imaní spoločnosti,
– 4 členoch dozornej rady (po dvoch z každého kraja s odporúčaním, aby každý kraj
navrhol 1 člena za krajské mesto),
– 2 konateľoch konajúcich spoločne,
– sídle spoločnosti v Košiciach, konkrétne Turgenevova 36,
– vytvorení osobitného pracoviska v Prešove, v ďalších rokoch, so špecializáciou na
dopravné modelovanie a iné činnosti, ktoré bude možné efektívne vykonávať mimo
sídla spoločnosti, a na ktorom bude možné organizovať pracovné rokovania,
– financovaní prevádzkových nákladov v pomere KSK a PSK 60:40 na prvé 2 roky,
– akceptovaní návrhu z úrovne PSK na pozíciu riaditeľa spoločnosti na prvé 2 roky,
– vzniku spoločnosti k 1. 10. 2019,
– zámere, aby sa vzťah s krajskými mestami riešil zmluvne.
Výsledkom je návrh na založenie IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora
integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja so zakladateľským
podielom KSK 50% a PSK 50%, so začiatočným stavom 6 zamestnancov.

Predpoklad v roku 2019: 1 riaditeľ spoločnosti (1. konateľ), 1 zástupca riaditeľa spoločnosti (2. konateľ), 1 sekretár/ekonóm, 1 právnik a 2 dopravní technológovia. V roku 2020 je plánovaným stavom 10 zamestnancov, t.j. pribudnú 4 dopravní technológovia.

V nasledujúcich rokoch bude vývoj počtu zamestnancov spoločnosti závisieť od postupného zvyšovania rozsahu činností, ktoré bude IDS Východ, s.r.o. zabezpečovať, najmä centrálny dispečing IDS, informačný systém IDS, rozúčtovanie výnosov v rámci IDS, postupné zapájanie mestských dopráv, kontrola technicko-prevádzkových štandardov IDS a pod.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 253/2019 zo dňa 26. augusta 2019 a uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 284/2019 zo dňa 26. augusta 2019 bolo schválené založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického kraja a Prešovského kraja, ktorej spoločníkmi sú Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj.