Centrálny dispečing je jedným zo základných pilierov každého funkčného integrovaného dopravného systému. Je nadradený dispečingom jednotlivých dopravcov zapojených do IDS, pričom zabezpečuje koordináciu dopravnej prevádzky v reálnom čase. Nevyhnutný je okrem iného pre zavádzanie tzv. garantovaných prestupných väzieb medzi dvojicami spojov, teda systému vzájomného čakania sa nadväzných spojov v prípade meškaní.

Centrálny dispečing je zároveň kľúčovým nástrojom skvalitňovania cestovných poriadkov na základe sledovania dopravnej prevádzky všetkých dopravcov (všetkých vozidiel) v reálnom čase, či včasného informovania vodičov a cestujúcich o mimoriadnostiach v doprave (výluky, meškania, obchádzkové trasy, náhradné spojenia a pod.).

Softvér na prevádzku dispečingu dodá firma TransData, s.r.o. ako úspešný uchádzač, s ktorým bola podpísaná 22. marca 2023 zmluva, do piatich mesiacov. Pravdepodobne teda do konca augusta 2023. V tomto období budú na pravidelnej báze prebiehať konzultácie a vopred stanovené akceptačné testovania a kontroly dodaných súčastí diela. Po kompletnom dodaní prebehne mesačná testovacia prevádzka. Poslednou fázou je dvojmesačná pilotná prevádzka na reálnych údajoch dopravcov v Košickom kraji. Ostré spustenie systému je plánované od 1. januára 2024.