Mapa tarifné zóny na stiahnutie

PREPRAVNÝ PORIADOK

ČASŤ B. TARIFA

 • Základné tarifné zásady

 1. Tarifa IDS Východ je zónová a časová.
 2. Tarifa IDS Východ sa uplatňuje pri cestovaní v rámci záujmového územia IDS Východ. Záujmové územie IDS Východ je rozdelené na tarifné zóny a je definované v prílohe X tohto PP.
 3. Tarifná zóna je územie ohraničené hranicami zóny. Tarifná zóna slúži k vymedzeniu zónovej platnosti cestovného dokladu. Zóny sú označené trojmiestnymi číslami. Príslušnosť zastávok do konkrétnych zón je uvedená v prílohe Y tohto PP.
 4. Jedno mesto alebo obec patrí do jednej zóny, prípadne do dvoch zón súčasne, no vždy ako celok. Výnimky z tohto pravidla sú popísané v prílohe Z tohto PP.
 5. Ak je cestujúci nútený pri svojej ceste prechádzať jednou zónou viackrát, pri výpočte cestovného a dovozného sa takáto zóna započítava len raz. Zóny, ktorých prechádzanie je vyvolané zachádzkou spoja, sa pri výpočte cestovného a dovozného nezapočítavajú.
 6. Všetky cestovné doklady platia len v rozsahu svojej zónovej a časovej platnosti, ktorá je na nich vyznačená, pokiaľ nie je platnosť cestovného dokladu obmedzená inak.
 7. Cestovné je cena za prepravu osoby/osôb. Dovozné je cena za jednosmernú jednorazovú prepravu cestovnej batožiny, bicykla, alebo živého spoločenského zvieraťa prepravovaného v prepravnej schránke s nepriepustným dnom, ktorá presahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny (50 × 60 × 80 cm).
 8. Cena cestovného je odvodená od počtu použitých zón, spôsobu platby a časovej platnosti cestovného dokladu. Cena dovozného je odvodená od počtu použitých zón. Použitou zónou sa rozumie aj tarifná zóna alebo zóny, ktorými cestujúci len prechádza.
 9. V prípade miest alebo obcí spadajúcich do dvoch tarifných zón sa pre účel výpočtu cestovného alebo dovozného započítava ako použitá zóna tá, ktorá generuje nižšie výsledné cestovné, resp. dovozné.
 10. Platný cestovný doklad na príslušnú zónu je potrebný aj v prípade, že linka alebo spoj nemá v tejto tarifnej zóne zastávku a danou tarifnou zónou len prechádza.
 11. Dopravnou kartou sa myslí fyzická aj virtuálna dopravná karta.
 12. Možnosť zakúpenia prestupného cestovného dokladu je podmienená zakúpením elektronického cestovného dokladu. V prípade platby v hotovosti alebo kreditnou kartou je nutné zakúpiť si cestovný doklad samostatne na každý spoj.
 13. Nosičom mesačných, štvrťročných, polročných a ročných časových predplatných cestovných dokladov (zónových aj celosieťových) je výlučne dopravná karta.
 14. V prípade dočasnej zmeny trasy spoja, ktorá má trvať viac než 7 dní (najmä v dôsledku výlukových činností na dopravnej ceste), sa výpočet jednorazového cestovného a dovozného určuje podľa tejto dočasnej (novej) trasy. Naopak, cena časových predplatných cestovných dokladov sa vždy určuje podľa základnej trasy spoja.
 15. Maximálny možný počet zón na jednorazovom cestovnom doklade je 20.
 16. Maximálny možný počet zón na časovom predplatnom cestovnom doklade je 8. Pre účely potreby väčšieho počtu zón slúži celosieťový časový predplatný cestovný doklad – platný pre všetky tarifné zóny IDS Východ.
 17. Maximálny počet prestupov v rámci jednorazového cestovného dokladu je 2.
 18. V prípade zakúpenia jednorazového cestovného dokladu na trasu, ktorej časť sa nachádza v zóne/zónach, ktoré má cestujúci zapísané v platnom časovom predplatnom  cestovnom doklade, sa tomuto cestujúcemu pri výpočte cestovného odpočíta náležitý počet zón (zapísaný v časovom predplatnom cestovnom doklade).
 19. V prípade spoločnej cesty cestujúceho, ktorý je držiteľom dopravnej karty, a jedného alebo viacerých spolucestujúcich, si môžu títo spolucestujúci zakúpiť jednorazový cestovný doklad z tej istej dopravnej karty, pri podmienke identickej cesty s cestou držiteľa dopravnej karty. Nezáleží pri tom, či cestujúci – držiteľ dopravnej karty cestuje na jednorazový alebo časový predplatný cestovný doklad. Ak si chcú spolucestujúci uplatniť nárok na zľavu, musia ho preukázať v súlade s tarifou.
 20. Cestujúci s nárokom na zľavu z cestovného má právo zakúpiť si iba taký zľavnený časový predplatný cestovný doklad, ktorého časová platnosť nie je dlhšia než časová platnosť nároku cestujúceho na daný typ zľavy z cestovného.
 • Druhy cestovného a nárok na druh cestovného

 1. Základné cestovné je cena za jednorazovú jednosmernú prepravu osoby, ktorá si neuplatňuje nárok na cestovné podľa bodu B.2.2, B.2.3, alebo B.2.4.
 2. Zľavnené cestovné je cena za jednorazovú jednosmernú prepravu:
 1. dieťaťa do dovŕšenia 16. roku veku,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s aktuálnou fotografiou dieťaťa, menom, priezviskom a dátumom narodenia dieťaťa, a to od dovŕšenia 12. roku veku,
  • pričom oprávnený zamestnanec dopravcu vyžaduje doklad, ak usúdi, že vek dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje toto cestovné, nie je možné posúdiť na základe jeho fyzického vzhľadu,
 2. sprievodcu dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s fotografiou dieťaťa, a to od dovŕšenia 5. roku veku dieťaťa,
 3. žiaka alebo študenta do dovŕšenia 26. roku veku, ktorý je žiakom základnej školy, žiakom dennej formy štúdia strednej školy, praktickej školy, odborného učilišťa, alebo študentom dennej formy štúdia na vysokej škole,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje platným preukazom vydaným dopravcom, platným preukazom akceptovaným dopravcom, alebo platným preukazom študenta vysokej školy,
  • pričom takýto preukaz musí obsahovať aktuálnu fotografiu žiaka alebo študenta, meno a priezvisko žiaka alebo študenta, dátum narodenia žiaka alebo študenta a dátum platnosti preukazu, ktorý je jediným rozhodujúcim dátumom pri posudzovaní nároku na zľavu.
 4. seniora od dovŕšenia dôchodkového veku podľa § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje platným dokladom totožnosti alebo platným preukazom vydaným dopravcom,
  • pričom takýto preukaz musí obsahovať fotografiu, meno, priezvisko a dátum narodenia seniora.
 5. ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom ŤZP, preukazom ŤZP-S, alebo iným preukazom (vystaveným niektorým z dopravcov) preukazujúcim nárok na toto cestovné, ak je daný preukaz v systéme TransCard,
 6. sprievodcu ťažko zdravotne postihnutej osoby – držiteľa preukazu ŤZP-S,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom ŤZP-S alebo iným preukazom (vystaveným niektorým z dopravcov) preukazujúcim nárok na toto cestovné, ak je daný preukaz v systéme TransCard,
 7. rodiča za účelom sprevádzania alebo návštevy zdravotne postihnutého dieťaťa, ktoré je umiestnené v školských, sociálnych, alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky, alebo ich navštevuje,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom totožnosti spolu s potvrdením vystaveným zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené alebo ktoré navštevuje,
 8. psa, s výnimkou vodiaceho psa osoby ťažko zdravotne postihnutej,
 9. ľubovoľnej osoby počas špecifického obdobia stanoveného na základe spoločného rozhodnutia objednávateľov.
 1. Osobitné cestovné je cena za jednorazovú jednosmernú prepravu:
 1. občana po dovŕšení 70. roku veku,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom totožnosti alebo iným preukazom (vystaveným niektorým z dopravcov prímestskej autobusovej dopravy) preukazujúcim nárok na toto cestovné,
 2. tehotnej ženy pri podmienke úhrady cestovného z dopravnej karty,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje dopravnou kartou vystavenou niektorým z dopravcov na základe preukazu totožnosti a tehotenského preukazu,
 3. držiteľa zlatej Janského plakety pri podmienke úhrady cestovného z dopravnej karty,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje dopravnou kartou vystavenou niektorým z dopravcov na základe preukazu totožnosti a certifikátu o udelení zlatej Janského plakety.
 1. Víkendové cestovné je cena za prepravu jednej osoby v rámci rodiny (rodič/rodičia s dieťaťom/deťmi podľa odrážky a) bodu B.2.2), a to na neobmedzený počet tarifných zón v rámci jedného spoja. Toto cestovné je možné uplatniť počas soboty, nedele, alebo štátneho sviatku.
 2. Základné jednodňové celosieťové cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ do konca daného dňa, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho kategórii podľa bodu B.2.1.
 3. Zľavnené jednodňové celosieťové cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ do konca daného dňa, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.2,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako v bode B.2.2.
 4. Osobitné jednodňové celosieťové cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ do konca daného dňa, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.3,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako je popísané v bode B.2.3.
 5. Základné mesačné cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci zadefinovaných tarifných zón po dobu 30 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho kategórii podľa bodu B.2.1.
 6. Zľavnené mesačné cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci zadefinovaných tarifných zón po dobu 30 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.2,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako v bode B.2.2.
 7. Osobitné mesačné cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci zadefinovaných tarifných zón po dobu 30 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.3,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako je popísané v bode B.2.3.
 8. Základné mesačné celosieťové cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 30 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho kategórii podľa bodu B.2.1.
 9. Zľavnené mesačné celosieťové cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 30 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.2,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako je popísané v bode B.2.2.
 10. Osobitné mesačné celosieťové cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 30 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.3,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako je popísané v bode B.2.3.
 11. Základné štvrťročné cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci zadefinovaných tarifných zón po dobu 90 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho kategórii podľa bodu B.2.1.
 12. Zľavnené štvrťročné cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci zadefinovaných tarifných zón po dobu 90 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.2,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako je popísané v bode B.2.2.
 13. Osobitné štvrťročné cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci zadefinovaných tarifných zón po dobu 90 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.3,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako je popísané v bode B.2.3.
 14. Základné štvrťročné celosieťové cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 90 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho kategórii podľa bodu B.2.1.
 15. Zľavnené štvrťročné celosieťové cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 90 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.2,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako je popísané v bode B.2.2.
 16. Osobitné štvrťročné celosieťové cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 90 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.3,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako je popísané v bode B.2.3.
 17. Základné polročné cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci zadefinovaných tarifných zón po dobu 180 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho kategórii podľa bodu B.2.1.
 18. Zľavnené polročné cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci zadefinovaných tarifných zón po dobu 180 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.2,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako je popísané v bode B.2.2.
 19. Osobitné polročné cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci zadefinovaných tarifných zón po dobu 180 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.3,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako je popísané v bode B.2.3.
 20. Základné polročné celosieťové cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 180 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho kategórii podľa bodu B.2.1.
 21. Zľavnené polročné celosieťové cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 180 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.2,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako je popísané v bode B.2.2.
 22. Osobitné polročné celosieťové cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 180 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.3,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako je popísané v bode B.2.3.
 23. Základné ročné cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci zadefinovaných tarifných zón po dobu 360 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho kategórii podľa bodu B.2.1.
 24. Zľavnené ročné cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci zadefinovaných tarifných zón po dobu 360 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.2,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako je popísané v bode B.2.2.
 25. Osobitné ročné cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci zadefinovaných tarifných zón po dobu 360 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.3,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako je popísané v bode B.2.3.
 26. Základné ročné celosieťové cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 360 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho kategórii podľa bodu B.2.1.
 27. Zľavnené ročné celosieťové cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 360 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.2,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako je popísané v bode B.2.2.
 28. Osobitné ročné celosieťové cestovné je cena za neobmedzený počet ciest v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 360 dní, a to pre cestujúceho zodpovedajúceho niektorej z oprávnených kategórií podľa bodu B.2.3,
  • pričom cestujúci je povinný preukázať sa príslušným elektronickým predplatným cestovným dokladom,
  • pričom nárok na toto cestovné sa pri jednotlivých oprávnených kategóriách cestujúcich preukazuje rovnakým spôsobom, ako je popísané v bode B.2.3.
 • Výška základného cestovného

 1. Základné cestovné sa určuje ako súčet:
 1. základných prirážok za každú použitú zónu,
 2. manipulačného poplatku,

pričom pri úhrade cestovného hotovosťou alebo kreditnou kartou sa výsledná cena zaokrúhľuje na desiatky centov.

 1. Základné prirážky za každú použitú zónu sa uplatňujú nasledujúcim spôsobom:
  1. Prirážka za prvú použitú zónu: + 0,50 €
  2. Prirážka za druhú použitú zónu: + 0,45 €
  3. Prirážka za tretiu použitú zónu: + 0,40 €
  4. Prirážka za štvrtú použitú zónu: + 0,35 €
  5. Prirážka za piatu a každú ďalšiu použitú zónu: + 0,30 €
 2. Manipulačný poplatok sa uplatňuje nasledujúcim spôsobom:
 1. Pri úhrade cestovného hotovosťou a kreditnou kartou: + 0,50 €
 2. Pri úhrade cestovného dopravnou kartou: + 0,00 €
 • Výška zľavneného cestovného

 1. Zľavnené cestovné sa určuje ako 50 % ceny základného cestovného (t.j. súčtu základných prirážok za každú použitú zónu a manipulačného poplatku) na tú istú cestu pri tom istom spôsobe úhrady cestovného, pričom pri úhrade cestovného hotovosťou alebo kreditnou kartou sa výsledná cena zaokrúhľuje na desiatky centov.
 • Výška osobitného cestovného

 1. Osobitné cestovné sa určuje ako 20 % ceny základného cestovného (t.j. súčtu základných prirážok za každú použitú zónu a manipulačného poplatku) na tú istú cestu pri tom istom spôsobe úhrady cestovného, pričom pri úhrade cestovného hotovosťou alebo kreditnou kartou sa výsledná cena sa zaokrúhľuje na celé desiatky centov.
 • Výška víkendového cestovného

 1. Víkendové cestovné je 1,00 €.
 • Výška časových predplatných cestovných

 1. Základné jednodňové celosieťové cestovné je 10,00 €.
 2. Zľavnené jednodňové celosieťové cestovné je 5,00 €.
 3. Osobitné jednodňové celosieťové cestovné je 2,00 €.
 4. Základné mesačné cestovné sa určuje ako 30-násobok základného cestovného pri tých istých použitých zónach pri úhrade cestovného dopravnou kartou.
 5. Zľavnené mesačné cestovné sa určuje ako 30-násobok zľavneného cestovného pri tých istých použitých zónach pri úhrade cestovného dopravnou kartou.
 6. Osobitné mesačné cestovné sa určuje ako 30-násobok osobitného cestovného pri tých istých použitých zónach pri úhrade cestovného dopravnou kartou.
 7. Základné mesačné celosieťové cestovné je 90,00 €.
 8. Zľavnené mesačné celosieťové cestovné je 45,00 €.
 9. Osobitné mesačné celosieťové cestovné je 18,00 €.
 10. Základné štvrťročné cestovné sa určuje ako 85-násobok základného cestovného pri tých istých použitých zónach pri úhrade cestovného dopravnou kartou.
 11. Zľavnené štvrťročné cestovné sa určuje ako 85-násobok zľavneného cestovného pri tých istých použitých zónach pri úhrade cestovného dopravnou kartou.
 12. Osobitné štvrťročné cestovné sa určuje ako 85-násobok osobitného cestovného pri tých istých použitých zónach pri úhrade cestovného dopravnou kartou.
 13. Základné štvrťročné celosieťové cestovné je 250,00 €.
 14. Zľavnené štvrťročné celosieťové cestovné je 125,00 €.
 15. Osobitné štvrťročné celosieťové cestovné je 50,00 €.
 16. Základné polročné cestovné sa určuje ako 150-násobok základného cestovného pri tých istých použitých zónach pri úhrade cestovného dopravnou kartou.
 17. Zľavnené polročné cestovné sa určuje ako 150-násobok zľavneného cestovného pri tých istých použitých zónach pri úhrade cestovného dopravnou kartou.
 18. Osobitné polročné cestovné sa určuje ako 150-násobok osobitného cestovného pri tých istých použitých zónach pri úhrade cestovného dopravnou kartou.
 19. Základné polročné celosieťové cestovné je 440,00 €.
 20. Zľavnené polročné celosieťové cestovné je 220,00 €.
 21. Osobitné polročné celosieťové cestovné je 88,00 €.
 22. Základné ročné cestovné sa určuje ako 260-násobok základného cestovného pri tých istých použitých zónach pri úhrade cestovného dopravnou kartou.
 23. Zľavnené ročné cestovné sa určuje ako 260-násobok zľavneného cestovného pri tých istých použitých zónach pri úhrade cestovného dopravnou kartou.
 24. Osobitné ročné cestovné sa určuje ako 260-násobok osobitného cestovného pri tých istých použitých zónach pri úhrade cestovného dopravnou kartou.
 25. Základné ročné celosieťové cestovné je 799,00 €.
 26. Zľavnené ročné celosieťové cestovné je 399,00 €.
 27. Osobitné ročné celosieťové cestovné je 159,00 €.
 • Dovozné

 1. Výška dovozného je:
 1. Pri počte použitých zón 1 až 7: 1,50 €
 2. Pri počte použitých zón 8 a viac: 3,00 €
 1. Dovozné je neprestupné. Cestujúci je povinný zakúpiť si ho na každý spoj zvlášť.
 • Bezplatná preprava

 1. Bezplatne sa prepravuje:
  1. príručná batožina (maximálne 50 × 60 × 80 cm),
  2. detský kočík obsadený dieťaťom, jeden pár lyží, alebo jeden snowboard,
  3. batožina (tašky na kolieskach, cestovné tašky a invalidné vozíky) cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
  4. živé spoločenské zviera prepravované v prepravnej schránke s nepriepustným dnom, ktorá nepresahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny,
  5. vodiaci pes ťažko zdravotne postihnutej osoby – držiteľa preukazu ŤZP-S.
 • Sankčná úhrada

 1. Cestujúci je povinný mať platný cestovný doklad pri sebe po celý čas prepravy i bezprostredne pri vystupovaní z vozidla a na výzvu sa ním preukázať osádke vozidla, revízorovi alebo osobe poverenej výkonom odborného dozoru.
 2. Pri nepreukázaní sa platným cestovným dokladom je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu vo výške 50,00 €. Pri dodatočnom doložení cestovného lístka do dvoch pracovných dní po uskutočnení cesty sa sankčná úhrada znižuje na 10,00 €.
 3. Pri nepreukázaní sa platným cestovným dokladom na prepravu cestovnej batožiny, bicykla, alebo psa je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu vo výške 20,00 €.
 4. Náhrada škody alebo náhrada za znečistenie vozidla je 50,00 €.

Výnimky z pravidla definovaného v bode B.1.4 tohto PP (príloha Z):

   • Zastávky mesta Košice sú rozdelené do 2 tarifných zón: 100 a 111.
    • Zóna 100: Všetky zastávky mesta Košice okrem tých, ktoré patria do zóny 111.
    • Zóna 111: Košice, Šaca, Vrátnica 4 U.S.Steel; Košice, Šaca, USS betonárka; Košice, Šaca, Benzinol; Košice, Šaca, nám.; Košice, Šaca, Nemocnica Šaca; Košice, Jahodná kopec.
   • Zastávky mesta Vysoké Tatry sú rozdelené do 5 tarifných zón: 804, 805, 806, 816 a 913.
    • Zóna 804: Vysoké Tatry, Vyšné Hágy, LÚ; Vysoké Tatry, Vyšné Hágy, rázc.k LÚ; Vysoké Tatry, Nová Polianka
    • Zóna 805: Vysoké Tatry, Tatranská Polianka; Vysoké Tatry, Tatr.Zruby; Vysoké Tatry, Nový Smokovec, Sibír; Vysoké Tatry, Starý Smokovec, aut.st.; Vysoké Tatry, Dolný Smokovec, motorest; Vysoké Tatry, Dolný Smokovec, ZŠ P.lesom; Vysoké Tatry, Dolný Smokovec, OLU TBC; Vysoké Tatry, Horný Smokovec, žel.z.; Vysoké Tatry, Horný Smokovec, ubyt.Zdravie; Vysoké Tatry, Horný Smokovec, rázc.; Vysoké Tatry, Tatr.Lesná
    • Zóna 806: Vysoké Tatry, Tatr.Lomnica, aut.st.; Vysoké Tatry, Tatr.Lomnica, zot.1.mája; Vysoké Tatry, Tatr.Lomica, Tatranec; Vysoké Tatry, Tatr.Lomnica, Eurocamp; Vysoké Tatry, Tatr.Matliare; Vysoké Tatry, Tatr.Lomnica, Biela Voda; Vysoké Tatry, Kežmarské Žľaby
    • Zóna 816: Vysoké Tatry, Tatr.Kotlina, Fľak; Vysoké Tatry, Tatr.Kotlina, Šarpanec; Vysoké Tatry, Tatr.Kotlina, Čarda; Vysoké Tatry, Tatr.Kotlina, Bel.jask.; Vysoké Tatry, Tatr.Kotlina, St.Kotlina; Vysoké Tatry, Tatr.Kotlina, Kardolina
    • Zóna 913: Vysoké Tatry, Podbanské, ch.kpt.Rašu
   • Zastávky obce Štrba sú rozdelené do 2 tarifných zón: 802 a 803.
    • Zóna 802: Štrba, mlyn; Štrba, č.d.680; Štrba, ZŠ; Štrba, kult.dom; Štrba, cintorín; Štrba, salaš Starý mlyn; Štrba, Tatr.Štrba, rázc.; Štrba, Tatr.Štrba, sídl.
    • Zóna 803: Štrba, Štrbské Pleso, ÚNZ; Štrba, Štrbské Pleso, cen.park.; Štrba, Štrbské Pleso, FIS
   • Zastávky obce Pribylina sú rozdelené do 2 tarifných zón: 912 a 913.
    • Zóna 912: Pribylina, rázc.; Pribylina, ZŠ; Pribylina, pož. Zbroj.; Pribylina, garáž SAD; Pribylina, Rač.dol.ráz.h.Esperanto; Pribylina, Potôčky
    • Zóna 913: Pribylina, Hrdovo; Pribylina, Kokavský most; Pribylina, Kamenná dol.; Pribylina, Zruby; Pribylina, Permon
   • Zastávky obce Brutovce sú rozdelené do 2 tarifných zón: 218 a 828.
    • Zóna 218: Brutovce, Dolina; Brutovce, rázc.
    • Zóna 828: Brutovce, č.d.12Brutovce, hosp.dvor
   • Mestská časť Poprad-Matejovce v zmysle Tarify IDS Východ vystupuje ako samostatná obec. Zastávky na území mestskej časti Poprad-Matejovce patria zároveň do zóny 800 aj 815. Ide o nasledujúce zastávky: Poprad, Matejovce, ZK
   • Obce Beharovce a Granč-Petrovce v zmysle Tarify IDS Východ vystupujú ako jedna obec. To znamená, že všetky zastávky týchto 2 obcí patria zároveň do zóny 217 aj 711.
   • Obce Hutka a Vyšný Mirošov v zmysle Tarify IDS Východ vystupujú ako jedna obec. To znamená, že všetky zastávky týchto 2 obcí patria zároveň do zóny 316 aj 317.
   • Obce Krajná Poľana a Nižný Komárnik v zmysle Tarify IDS Východ vystupujú ako jedna obec. To znamená, že všetky zastávky týchto 2 obcí patria zároveň do zóny 319 aj 428.
   • Obce Chotča a Vyškovce v zmysle Tarify IDS Východ vystupujú ako jedna obec. To znamená, že všetky zastávky týchto 2 obcí patria zároveň do zóny 319 aj 420.
   • Obce Radoma a Šarišský Štiavnik v zmysle Tarify IDS Východ vystupujú ako jedna obec. To znamená, že všetky zastávky týchto 2 obcí patria zároveň do zóny 420 aj 421.
   • Obce Matovce a Soboš v zmysle Tarify IDS Východ vystupujú ako jedna obec. To znamená, že všetky zastávky týchto 2 obcí patria zároveň do zóny 224 aj 421.
   • Obce Podhorany a Chmeľovec v zmysle Tarify IDS Východ vystupujú ako jedna obec. To znamená, že všetky zastávky týchto 2 obcí patria zároveň do zóny 211 aj 223.
   • Obce Bretejovce a Seniakovce v zmysle Tarify IDS Východ vystupujú ako jedna obec. To znamená, že všetky zastávky týchto 2 obcí patria zároveň do zóny 111 aj 112.
   • Obce Hodkovce a Šemša v zmysle Tarify IDS Východ vystupujú ako jedna obec. To znamená, že všetky zastávky týchto 2 obcí patria zároveň do zóny 111 aj 117.