Traja slovenskí organizátori integrovaných dopravných systémov (IDS) založili v auguste 2020 združenie pod názvom Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy (SAOVD). Asociácia oficiálne vznikla dňa 8. októbra 2020 zápisom do registra záujmových združení právnických osôb.  

Zhodou okolností sa tak stalo symbolicky v deň 1. narodenín spoločnosti IDS Východ, s.r.o., ktorá bola zapísaná do obchodného registra dňa 8. októbra 2019.

Zakladateľmi asociácie sú Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID, a.s.), Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. (IDŽK, s.r.o.) a IDS Východ, s.r.o., ako organizátor integrovanej dopravy na východnom Slovensku, založený Košickým a Prešovským samosprávnym krajom. Prvou predsedníčkou Správnej rady SAOVD sa stala Zuzana Horčíková, ktorá je zároveň generálnou riaditeľkou BID, a.s.

Podľa zakladateľov má byť hlavnou náplňou SAOVD vzájomná spolupráca a výmena informácií v oblasti organizácie verejnej dopravy a budovania IDS, koordinácia dopravy medzi jednotlivými regionálnymi IDS navzájom, či spoločný postup v oblasti legislatívnych zmien.

„Cieľom nášho združenia je zároveň vytvárať spoločnú platformu za účelom zastupovania záujmov všetkých členov na rokovaniach s orgánmi miestnej a ústrednej štátnej správy a pri presadzovaní legislatívnych zmien v oblasti verejnej osobnej dopravy,“ uviedla Z. Horčíková.

Medzi aktivity SAOVD bude tiež patriť organizovanie a zúčastňovanie sa odborných seminárov v oblasti verejnej dopravy, či vytvorenie marketingovej platformy pre propagáciu konceptu integrovanej verejnej dopravy a jej výhod pre cestujúcich.

Členovia chcú spolupracovať na vytvorení návrhov organizačných a právnych štandardov vo verejnej doprave a spolupracovať pri rozvoji jednotlivých regionálnych IDS na Slovensku.  

„Očakávame, že pozitívne efekty spolupráce organizátorov IDS prispejú k zlepšeniu stavu verejnej dopravy na Slovensku. Rovnako dôležitá je však vzájomná spolupráca Ministerstva dopravy a výstavby SR, samosprávnych krajov a miest, ktorí objednávajú služby verejnej dopravy v rovnakom území, ako je to v prípade spolupráce  Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Jedine vzájomnou spoluprácou dokážeme zmeniť trend neustáleho nárastu individuálnej dopravy so všetkými jeho negatívnymi dôsledkami,“ zhodne sa vyjadrili konatelia IDS Východ, s.r.o. Radovan Hužvík a Milan Škorupa.

SAOVD má sídlo v Žiline. Riadnymi členmi združenia môžu byť iba právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je priama organizácia verejnej dopravy prostredníctvom prevádzky IDS. Ostatnými členmi sa môžu stať právnické osoby, ktoré spolupracujú s organizátormi verejnej dopravy alebo vyrábajú produkty či poskytujú služby potrebné na zaistenie verejnej dopravy.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: Pinterest