Na mestskom úrade vo Vysokých Tatrách prebehlo stretnutie zástupcov mesta Vysoké Tatry, obce Štrba, Prešovského samosprávneho kraja a spoločnosti IDS Východ, s.r.o., ktorá je organizátorom integrovanej dopravy Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Zaoberali sa riešením dopravných problémov v podtatranskom regióne a dohodli sa na spolupráci pri tvorbe Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Spoločnosť IDS Východ, s.r.o., ktorej zakladateľom sú Košický a Prešovský samosprávny kraj, intenzívne pracuje na vytvorení integrovaného dopravného systému na východnom Slovensku. Konatelia spoločnosti Milan Škorupa a Radovan Hužvík na stretnutí priblížili hlavné činnosti firmy a jej prínosy pre verejnú dopravu.

Ako tvrdí primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš, aj v podtatranskom regióne plánujú pracovať na zlepšení dopravnej obslužnosti. So súčasným stavom vyslovil veľkú nespokojnosť. S riešením problému by mestu mala pomôcť štúdia s názvom Komplexné riešenie dopravy v regióne Vysoké Tatry s dôrazom na ekológiu a trvalo udržateľný rozvoj, ktorú si pred časom nechali Vysoké Tatry vypracovať zo strany Žilinskej univerzity. Zástupcovia obce Štrba informovali, že v súčasnosti prebieha spracovanie podobnej štúdie aj pre Štrbu.

Zúčastnení sa na rokovaní zaoberali dopravnými problémami na území Vysokých Tatier a priľahlého regiónu, z ktorých najvýznamnejším je problém so statickou dopravou, teda parkovanie. Zo strany zástupcov mesta Vysoké Tatry a obce Štrba bolo spomenutých niekoľko možných riešení danej situácie. Navrhli vybudovanie záchytných parkovísk v podhorí Vysokých Tatier, posilnenie vlakových spojení z Popradu na Studený Potok a vytvorenie alternatívneho spojenia Popradu s Vysokými Tatrami, či odstránenie súbehov autobusovej a vlakovej (električkovej) dopravy. Témou diskusie bola tiež potreba pravidelného autobusového spojenia územia Vysokých Tatier s Liptovom, ktoré by nadväzovalo na príchody a odchody rýchlikov v Liptovskom Mikuláši a taktiež riešenie nelegálneho a nebezpečného parkovania pozdĺž cesty hlavných ciest mimo vyznačených parkovacích miest vo Vysokých Tatrách.

Dôležitým bodom stretnutia bolo predstavenie pripravovaného dokumentu Plán dopravnej obslužnosti (PDO) Prešovského samosprávneho kraja, ktorý podrobne zadefinuje cieľovú podobu systému liniek a spojov verejnej dopravy na najbližších 10 rokov. Spoločnosť IDS Východ, s.r.o., ktorá spolupracuje s hlavným dodávateľom – Žilinskou univerzitou na tvorbe tohto strategického dokumentu (objednaného zo strany Prešovského samosprávneho kraja), vyslovila tiež potrebu konzultácie opatrení navrhovaných v PDO s mestom Vysoké Tatry a obcou Štrba. Tí deklarovali pripravenosť byť v tomto smere plne súčinní. Zúčastnené strany sa dohodli na spôsobe vzájomnej komunikácie pri tvorbe návrhovej časti PDO.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: Matúš Dlugoš