ČR
Pražská integrovaná doprava: https://pid.cz/o-systemu/
IDS Jihomoravského kraje: https://www.idsjmk.cz/a/ids-jmk.html
IDS Moravskoslezského kraje: https://www.kodis.cz/
IDS Ústeckého kraje: https://www.kr-ustecky.cz/doprava-usteckeho-kraje.asp
IDS Libereckého kraje: http://www.iidol.cz/
IDS Královohradeckého a Pardubického kraje: http://www.oredo.cz/
IDS Plzeňského kraje: https://www.idpk.cz/cz/o-spolecnosti/
IDS Jihočeského kraje: http://www.idsjk.cz/ids-jihoceskeho-kraje/
IDS Karlovarského kraje: https://www.idok.info/
IDS Zlínskeho kraje: https://www.id-zk.cz/o-nas


Poľsko:
Warszawa: https://www.wtp.waw.pl/?fbclid=IwAR3wX6I0nNrv0rBrpE8G1luzS9-
SCd3m4JyXr6H4JKvohiCLVyxhu_wLNLs
Kraków: http://www.mpk.krakow.pl/
Poznań: https://www.ztm.poznan.pl/en/
Katowice: https://www.kzkgop.com.pl/?lang=en

Maďarsko:
Budapest: https://bkk.hu/en/main-page/bkk-in-brief/
Miskolc: http://mvkzrt.hu/en
Debrecín: https://www.dkv.hu/