Bezpečnosť, ekologickosť a vyvážený rozvoj všetkých druhov dopravy. To sú hlavné ciele Plánu udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM KSK). Ide o dôležitý strategický, plánovací a vykonávací dokument, ktorý na pondelkovom 21. zasadnutí získal podporu košických župných poslancov. Dokument má zásadný význam aj pre integrovaný dopravný systém na východe Slovenska. 

Rozsiahly materiál zahŕňa všetky druhy dopráv, teda verejnú, motorovú (individuálnu aj nákladnú) aj nemotorovú. Dôraz kladie na udržateľné druhy dopravy. Dokument sa začal pripravovať v roku 2018.

Ide o dlhodobý Plán udržateľnej mobility, ktorý zachytáva strategický rozvoj v oblasti dopravy v Košickom kraji až do roku 2050. Na základe analýzy súčasného stavu a trendov rozvoja hovorí o základných potrebách v oblasti dopravnej infraštruktúry a o tom, čo by sa v budúcnosti malo urobiť pre zlepšenie dopravnej situácie v kraji.  

„Priorita číslo jeden je bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. Jedným z hlavných cieľov PUM KSK je tiež podpora udržateľných druhov dopráv. Dôležitá je aj identifikácia opatrení a projektov pre dosiahnutie optimálnej funkcie udržateľného dopravného systému so zameraním na návrh systému verejnej dopravy v kraji. Dokument je dôležitý pre koordináciu a integráciu verejnej dopravy, tiež pre rozvoj a údržbu cestnej infraštruktúry na území kraja,“ informoval na pondelkovom zastupiteľstve predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Pripomenul, že spracovanie dokumentu je v programovom období 2014 – 2020 podmienkou oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu. Materiál bude zároveň slúžiť ako podklad pre mestá a obce v procese získavania eurofondov.

Dokument obsahuje opatrenia na zlepšenie stavu v každej oblasti dopravy v kraji. Rieši aj prímestskú autobusovú dopravu a princípy tvorby linkového vedenia. KSK je jediný zo všetkých slovenských krajov, ktorý má v rámci Plánu udržateľnej mobility spracovaný aj Plán dopravnej obslužnosti.

Súčasťou dokumentu je aj návrh oblastí zvozu do spádových miest KSK.

PUM KSK zhotovila česká firma NDCON s.r.o., ktorá pri príprave vychádzala z pokladov spracovaných Úradom KSK, NDS, a.s., SSC Bratislava, ZSSK, a.s., ŽSR a pri príprave pomáhala aj spoločnosť IDS Východ, s.r.o.

Plán Košického samosprávneho kraja nadväzuje na spracovaný dokument mesta Košice – Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice. Spoločne s Plánom udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja a Stratégiou udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov tvoria jeden kompaktný celok.

PUM KSK má zároveň zásadný význam pre vznik a prevádzku integrovaného dopravného systému na východnom Slovensku. Odporúča vznik jedného organizátora IDS pre funkčný región Východné Slovensko (územie KSK a PSK), navrhuje postup budovania IDS aj návrh nového tarifného systému IDS, ktorý už IDS Východ, s.r.o. v spolupráci s objednávateľmi a dopravcami verejnej pravidelnej dopravy pripravuje.

Spolu s ostatnými Plánmi udržateľnej mobility (PSK, mesta Košice a mesta Prešov) obsahuje aj dopravný model, ktorý bude v nasledujúcom období používaný spoločnosťou IDS Východ, s.r.o. na plánovanie dopravných služieb, optimalizáciu nákladov objednávateľov a návrhy na prioritizáciu v budovaní dopravnej infraštruktúry s cieľom zlepšenia pozície trvalo udržateľných druhov dopravy.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: shutterstock.com