Neoddeliteľnou súčasťou riešenia dynamickej dopravy v meste Prešov je aj zavedenie tzv. preferencie MHD na svetelných križovatkách.

Zavedenie preferencie MHD v praxi znamená, že prichádzajúce vozidlo MHD ku križovatke vydá pokyn radiču cestnej svetelnej signalizácie, aby v jeho smere jazdy uvoľnila cestu a zabezpečila bezpečný prejazd. Nielenže sa skráti jazdná doba a vozidlo nebude zbytočne stáť v kolóne, ale značne sa tým eliminuje meškanie spojov, na ktoré často cestujúci poukazujú.

V súčasnosti prebieha postupná rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie na najvyťaženejších križovatkách. Nové semafory sú už vybavené komunikačnými jednotkami. Momentálne sú technicky pripravené križovatky v najvyťaženejšom smere východ – západ, teda križovatky:

  • Duklianska – Vajanského,
  • Duklianska – Sabinovská – Hlavná – Levočská,
  • Levočská – Remscheidská – Janouškova,
  • Levočská – Obrancov mieru – Clementisova,
  • Levočská (priechod pre chodcov pri zastávke MHD a PAD),
  • Levočská – Volgogradská – Marka Čulena.
Preferencia MHD na križovatkách sa postupne stáva realitou. Foto: DPMP.

V týchto týždňoch došlo k významnému kroku. Do všetkých vozidiel MHD Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) postupne inštaluje riadiace jednotky, ktoré umožňujú komunikáciu s radičmi cestnej svetelnej signalizácie. V rámci skúšobnej prevádzky DPMP testuje funkčnosť hardvéru a softvéru na prvých vozidlách, konkrétne typu  Škoda 24 Tr Irisbus, Škoda 30 Tr SOR, Škoda 31 Tr SOR, Solaris Urbino 12, Solaris Urbino 18 a IVECO First FCLLI. 

Skúšobná prevádzka preferencie MHD tak prebieha na typoch vozidiel, ktoré sú každodenne vypravované na linky MHD. Počas niekoľkých týždňov bude prebiehať nastavovanie komunikácie a dolaďovanie spolupráce radičov cestnej svetelnej signalizácie s palubnými počítačmi vozidiel. Po úspešnom zavŕšení tejto fázy bude systém spustený do ostrej prevádzky vo všetkých trolejbusoch a autobusoch.

V uplynulých dňoch sa mestu Prešov podarilo uspieť so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na realizáciu projektu Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy. Vďaka tomuto projektu dôjde k modernizácii až desiatich svetelných križovatiek na sídlisku Sekčov, na ktorých bude taktiež inštalovaná preferencia MHD. Toto riešenie by malo prispieť k riešeniu problémov s meškaním spojov, aby sa cestujúci mohli bez meškania a včas dostať do cieľa svojej cesty.  

Do všetkých vozidiel MHD DPMP postupne inštaluje riadiace jednotky. Foto: DPMP.

TS: DPMP
Foto: shutterstock