Máte prehľad o aktuálne platných zľavách v prímestskej autobusovej doprave na východnom Slovensku? Prinášame vám ich stručnú sumarizáciu.

Pri cestovaní prímestskou autobusovou dopravou v Prešovskom a Košickom kraji môžu cestujúci využívať množstvo rôznych zliav. Cena lístka zakúpeného z dopravnej karty (plastovej alebo virtuálnej v mobile) je výhodnejšia pre všetkých cestujúcich v porovnaní s platbou v hotovosti. Nárok na ďalšie zľavy majú deti, študenti, žiaci a okrem nich aj skupiny cestujúcich, ako sú napríklad tehotné ženy, darcovia krvi, dôchodcovia nad 70 rokov, rodiny s deťmi a ďalší. Nasledujúce riadky sumarizujú, kto má nárok na akú zľavu a za akých podmienok si ju môže uplatniť.

Zoznam platných zliav

 • Jednosmerné osobitné cestovné pre tehotné ženy, darcov krvi, dôchodcov nad 70 rokov
 • Jednosmerné víkendové cestovné pre rodiny s deťmi
 • Jednosmerné zľavnené cestovné
 • Prestupné cestovné z dopravnej karty
 • Bezplatná preprava
 • Dovozné

Jednosmerné osobitné cestovné

 • predstavuje sumu 0,20 eur za každých aj začatých 50 km. Ak sa napríklad dôchodca, darca krvi alebo tehotná žena vyberú z Bardejova do Prešova zaplatia 0,20 eur, ak cestujú až do Košíc zaplatia za cestu 0,40 eur. Bez zľavy by ich cesta vyšla do Prešova 2,50 eur a do Košíc 3,90 eur.

Nárok na jednosmerné osobitné cestovné majú:

Tehotné ženy

 • zľava pre tehotné ženy predstavuje 0,20 eur za každých aj začatých 50 km. Potrebné je, aby platbu za lístok uhrádzali iba dopravnou kartou, ktorú vydáva dopravca (ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad, SAD Prešov) na základe preukazu totožnosti a tehotenskej knižky.

Držitelia zlatej alebo diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického plakety

 • za rovnakú sumu ako v prípade tehotných žien, teda 0,20 eur za každých aj začatých 50 km, môžu cestovať aj držitelia minimálne zlatej Janského plakety. Dopravcovia im poskytnú zľavu iba v prípade úhrady cestovného s dopravnou kartou, ktorú vydáva dopravca (ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad, SAD Prešov) na základe preukázania sa príslušnou plaketou.

Dôchodcovia nad 70 rokov

 • po dovŕšení veku 70 rokov majú seniori nárok na osobitné cestovné 0,20 eur za každých aj začatých 50 km. Nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom totožnosti alebo iným preukazom vystaveným niektorým z dopravcov prímestskej autobusovej dopravy preukazujúcim nárok na toto cestovné. Úhrada cestovného nie je podmienená dopravnou kartou, ale odporúča sa kvôli rýchlejšiemu vybaveniu cestujúceho.

Víkendové cestovné

 • víkendové cestovné je cena za prepravu jednej osoby v rámci rodiny počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov. Podmienkou pre využívanie víkendových lístkov je spoločná cesta minimálne dvoch členov rodiny, z ktorých je aspoň jedna osoba dospelá a cestuje s ňou minimálne jedno dieťa do 15 rokov. Každý člen rodiny zaplatí za cestu 1 euro bez ohľadu na dĺžku trasy, spôsob úhrady cestovného alebo nárok na iné zľavy. Víkendové cestovné je výhodné najmä pri cestách nad 20 kilometrov.
 • Ak sa vyberie napríklad štvorčlenná rodina v zložení dvaja rodičia a dve deti z Košíc do Bardejovských kúpeľov zaplatia za cestu spolu len 4 eurá. Bez zľavy by v tomto prípade zaplatili 14,20 eur, takže ušetria vyše 10 eur. Ďalším príkladom je cesta zo Svidníka do Prešova a späť. Všetci členovia štvorčlennej rodiny by zaplatili celkovo 20,40 eur a v prípade využitia víkendového cestovného ušetria 12,40 eur.

Podmienky uplatnenia zliav

Dieťa do dovŕšenia 15. roku veku

 • nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s aktuálnou fotografiou dieťaťa, menom, priezviskom a dátumom narodenia, a to od dovŕšenia 12. roku veku,
 • oprávnený zamestnanec dopravcu vyžaduje doklad len ak usúdi, že vek dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje toto cestovné, nie je možné posúdiť na základe jeho fyzického vzhľadu.

Sprievodca dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku

 • nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s fotografiou dieťaťa, a to od dovŕšenia 5. roku veku dieťaťa.

Žiak alebo študent do dovŕšenia 26. roku veku

 • nárok na toto cestovné má žiak základnej školy, žiak dennej formy štúdia strednej školy alebo študent dennej formy štúdia na vysokej škole,
 • nárok na toto cestovné sa preukazuje platným preukazom vydaným dopravcom, platným preukazom akceptovaným dopravcom alebo platným preukazom študenta vysokej školy (napr. ISIC),
 • takýto preukaz musí obsahovať aktuálnu fotografiu, meno a priezvisko, dátum narodenia žiaka alebo študenta a dátum platnosti zľavy, ktorý je jediným rozhodujúcim dátumom pri posudzovaní nároku na zľavu (v prípade dopravnej karty stačí, ak je dátum narodenia a dátum platnosti zľavy zapísaný na karte v elektronickej forme).

Ťažko zdravotne postihnutá osoba, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S

 • nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom ŤZP, preukazom ŤZP-S alebo preukazom vystaveným iným dopravcom, ktorý preukazuje nárok a je v systéme TransCard.

Sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby – držiteľa preukazu ŤZP-S

 • nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom ŤZP, preukazom ŤZP-S alebo preukazom vystaveným iným dopravcom, ktorý preukazuje nárok a je v systéme TransCard.

Rodič za účelom sprevádzania alebo návštevy zdravotne postihnutého dieťaťa, ktoré je umiestnené v školských, sociálnych, alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky, alebo ich navštevuje

 • nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom totožnosti spolu s potvrdením vystaveným zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené alebo ktoré navštevuje.

Pes, s výnimkou psa so špeciálnym výcvikom osoby ťažko zdravotne postihnutej.

Prestupné cestovné z dopravnej karty

 • ďalšie financie môžu cestujúci ušetriť v prípade, že platia dopravnou kartou pri prestupe do 30 minút medzi autobusovými spojmi dopravcov Košického alebo Prešovského samosprávneho kraja (ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad, SAD Prešov). Za následne zakúpený lístok zaplatia o 0,10 eur menej. Úhrada je podmienená úhradou z dopravnej karty (plastovej alebo virtuálnej). Pri platbe z karty môže byť vydaný jeden prestupný lístok.

Bezplatná preprava

Bezplatne sa prepravujú:

 • príručná batožina prepravovaná v priestore pre cestujúcich,
 • detské kočíky obsadené dieťaťom, jeden pár lyží, sánky alebo jeden snowboard,
 • batožiny (tašky na kolieskach, cestovné tašky a invalidné vozíky) cestujúcich, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
 • živé spoločenské zviera prepravované v prepravnej schránke s nepriepustným dnom, ktorá nepresahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny,
 • vodiaci pes ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S.

Dovozné

 • je cena za prepravu batožiny alebo živých spoločenských zvierat (okrem psa prepravovaného spolu s cestujúcim) podľa podmienok určených Prepravným poriadkom IDS Východ.