Rozsiahly strategický dokument je kľúčovým materiálom pre každú oblasť dopravy. Počíta aj s integrovaným dopravným systémom.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) už má Plán udržateľnej mobility (PUM) hotový. Zahŕňa všetky druhy dopravy, dôraz kladie najmä na verejnú osobnú a nemotorovú dopravu. Má veľký význam pre cestnú sieť, pretože identifikuje hlavné problémy cestnej infraštruktúry. Na decembrovom zastupiteľstve získal podporu prešovských krajských poslancov.

Prognóza až do roku 2050

PUM prináša lepší prehľad o dopravnej situácii na území PSK a ponúka analýzu problémových, najslabších i strategických miest v doprave. Na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja prezentuje víziu, ako by mala vyzerať doprava v kraji až do roku 2050. Dokument bude dávať odpovede na otázky, ktoré dopravné projekty je potrebné podporiť z eurofondov.

Prostredníctvom Plánu udržateľnej mobility má prešovská župa záujem zabezpečiť čo najlepšiu mobilitu, bezpečnejšiu, ekologickejšiu a finančne priateľnejšiu dopravu.

„Plán udržateľnej mobility PSK je veľmi dôležitý dokument, a to najmä z hľadiska čerpania eurofondov. Aj keď ide o živý dokument, ktorý sa bude ešte časom dopĺňať a aktualizovať, som rád, že ho poslanci prijali. Som presvedčený, že aj vďaka tomuto dokumentu, ktorému predchádzala dôkladná analýza, sa nám podarí zlepšiť dopravnú situáciu v celom kraji,“ zhodnotil predseda PSK Milan Majerský.

Modelová sieť dopravnej ponuky. Zdroj: PUM PSK.

Venuje sa cestám, diaľniciam aj obchvatom

PUM bol vypracovaný expertmi z pražskej firmy NDCON, ktorí začali s jeho prípravou v roku 2018. Najskôr realizovali zber potrebných údajov o celom dopravnom systéme na území prešovskej župy. Materiál obsahuje aj prieskumy, dopravné modelovanie, analýzy, plán implementácie a monitorovania Plánu udržateľnej mobility. Súčasťou je aj strategické enviromentálne hodnotenie. Verejnosť mohla túto časť pripomienkovať, všetky adekvátne podnety od občanov boli do dokumentu zapracované.

Najrozsiahlejšia je návrhová časť, ktorá obsahuje takmer 200 strán. Identifikuje úseky ciest, ktoré sú už teraz v nevyhovujúcom stave a je potrebné ich opravu realizovať prioritne. Píše o diaľniciach a rýchlostných cestách, cestách I., II. a III. triedy, ich rekonštrukciách, obchvatoch a preložkách. Navrhuje organizáciu mestskej hromadnej dopravy a autobusovej dopravy v kraji. Rieši tiež otázky záchytných parkovísk, cyklistiky a pešej dopravy. Okrem toho sa zaoberá inteligentnými dopravnými systémami.

Firma NDCON je taktiež zhotoviteľom Plánu udržateľnej mobility Košického kraja, ktorého súčasťou je aj Plán dopravnej obslužnosti. Rovnaká spoločnosť zhotovila aj Masterplan Mesta Prešov. Jednotlivé dokumenty sú teda koordinované a tvoria kompaktný celok.

Počty prepravených cestujúcich v prímestskej doprave v Prešovskom kraji. Zdroj: PUM PSK.

Počíta s integrovanou dopravou

PUM PSK ráta aj s integrovaným dopravným systémom (IDS). Vzhľadom na úzke väzby a prepravné ťahy podporuje myšlienku, aby Prešovský a Košický kraj pri budovaní systému spolupracovali. Plán definuje úlohy organizátora integrovanej dopravy. Navrhuje, aby bol systém spúšťaný postupnými krokmi v jednotlivých etapách počas najbližších desiatich rokov. Odporúča návrh nového tarifného systému, ktorého spustenie pripravuje spoločnosť IDS Východ, s.r.o. v spolupráci s oboma krajmi a dopravcami v tomto roku a postupné zapojenie všetkých druhov verejnej dopravy do IDS. 

Stál vyše 400-tisíc eur

Vypracovanie tohto dokumentu bolo z 95% financované prostredníctvom IROP. 5% podielom sa na financovaní podieľal PSK. Celkové náklady predstavovali 408-tisíc eur.

Denný počet nastupujúcich cestujúcich na jednotlivých zastávkach prímestskej dopravy v PSK. Zdroj: PUM PSK.

Počty nastupujúcich cestujúcich na jednotlivých železničných staniciach a zastávkach v PSK. Zdroj: PUM PSK.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: Shutterstock