V súčasnosti prebieha spracovanie diela Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktorého zhotoviteľom je Žilinská univerzita v Žiline. Termín odovzdania diela je stanovený na marec 2021.

Spracovanie Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja je rozdelené do nasledujúcich etáp:

  1. ETAPA: Podrobné oboznámenie sa s Plánom udržateľnej mobility PSK (ďalej PUM PSK)
  2. ETAPA: Analýza súčasného stavu dopravnej obsluhy PSK verejnou osobnou dopravou
  3. ETAPA: Posúdenie a zdokonalenie štandardov dopravnej obsluhy VOD (navrhnutých v rámci PUM PSK) za účelom ich aplikovateľnosti v rámci funkčného regiónu Východné Slovensko
  4. ETAPA: Návrhová časť – Koncept linkovej obsluhy PSK s ohľadom na funkčný región Východné Slovensko
  5. ETAPA: Návrhová časť – Podrobné definovanie všetkých liniek VOD v PSK, vrátane relevantných exteritoriálnych presahov a potrebných infraštruktúrnych opatrení
  6. ETAPA: Návrhová časť – Ciele a zámery v oblasti ďalšieho rozvoja VOD v PSK, s ohľadom na funkčný región Východné Slovensko