Jednosmerné zľavnené cestovné predstavuje až 48% zľavu oproti základnému cestovnému. Nárok na toto cestovné majú deti do dovŕšenia 15. roku veku, sprievodca dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku, žiaci a študenti do dovŕšenia 26. roku veku, seniori od 63 rokov, ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, ich sprievodcovia, rodičia za účelom sprevádzania alebo návštevy zdravotne postihnutého dieťaťa.

Podmienky uplatnenia zliav:

Dieťa do dovŕšenia 15. roku veku

  • nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s aktuálnou fotografiou dieťaťa, menom, priezviskom a dátumom narodenia, a to od dovŕšenia 12. roku veku,
  • oprávnený zamestnanec dopravcu vyžaduje doklad len ak usúdi, že vek dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje toto cestovné, nie je možné posúdiť na základe jeho fyzického vzhľadu.

Sprievodca dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku

  • nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s fotografiou dieťaťa, a to od dovŕšenia 5. roku veku dieťaťa.

Žiak alebo študent do dovŕšenia 26. roku veku

  • nárok na toto cestovné má žiak základnej školy, žiak dennej formy štúdia strednej školy alebo študent dennej formy štúdia na vysokej škole,
  • nárok na toto cestovné sa preukazuje platným preukazom vydaným dopravcomplatným preukazom akceptovaným dopravcom alebo platným preukazom študenta vysokej školy (napr. ISIC),
  • takýto preukaz musí obsahovať aktuálnu fotografiu, meno a priezvisko, dátum narodenia žiaka alebo študenta a dátum platnosti zľavy, ktorý je jediným rozhodujúcim dátumom pri posudzovaní nároku na zľavu (v prípade dopravnej karty stačí, ak je dátum narodenia a dátum platnosti zľavy zapísaný na karte v elektronickej forme).

Senior od 63 rokov

  • nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom totožnosti alebo iným preukazom vystaveným niektorým z dopravcov.

Ťažko zdravotne postihnutá osobaktorá je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S

  • nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom ŤZP, preukazom ŤZP-S alebo preukazom vystaveným iným dopravcom, ktorý preukazuje nárok a je v systéme TransCard.

Sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby – držiteľa preukazu ŤZP-S

  • nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom ŤZP, preukazom ŤZP-S alebo preukazom vystaveným iným dopravcom, ktorý preukazuje nárok a je v systéme TransCard.

Rodič za účelom sprevádzania alebo návštevy zdravotne postihnutého dieťaťa, ktoré je umiestnené v školských, sociálnych, alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky, alebo ich navštevuje

  • nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom totožnosti spolu s potvrdením vystaveným zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené alebo ktoré navštevuje.

Pes, s výnimkou psa so špeciálnym výcvikom osoby ťažko zdravotne postihnutej.