Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom súťaže (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť IDS Východ, s.r.o., so sídlom Turgenevova 36, 040 01 Košice, IČO: 52 681 734, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 47373/V (ďalej len „Usporiadateľ“).

Trvanie Súťaže

Súťaž prebieha od 1. 2. 2022 do 1. 3. 2022.

Účastníci Súťaže

Do Súťaže sa môže zapojiť každá plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník“).

Výhra v Súťaži

Odmenené budú tri najlepšie fotografie, ktoré v mene usporiadateľa súťaže vyberie pán dr hab. Mgr. art. Peter Javorík, ArtD. z Akademie Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Krakow, ktorý vyštudoval odbor fotografie na Slezskej univerzite v Opave.

Do súťaže bude zaradený každý, kto splní nasledovné podmienky a uvedie nasledovné údaje:

  • 1. meno a priezvisko autora
  • 2. adresa, e-mail a telefónne číslo autora
  • 3. fotografia autobusu prímestskej autobusovej dopravy Prešovského alebo Košického samosprávneho kraja (ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, eurosbus, SAD Humenné, SAD Poprad, SAD Prešov)

Podmienky účasti v Súťaži, žrebovanie a výhry

Účastníci sa zapoja do Súťaže tak, že pošlú fotografiu autobusu prímestskej autobusovej dopravy Košického alebo Prešovského samosprávneho kraja, teda autobusu dopravcov ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad alebo SAD Prešov (na jednej fotografii môže byť viac autobusov), na e-mailovú adresu info@idsvychod.sk.

Každý Účastník môže zaslať ľubovoľný počet fotografií. Účastník je povinný uviesť v e-mailovej správe svoje kontaktné údaje meno, priezvisko, adresu bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ), e-mail, telefónne číslo. Fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG). Fotografie nesmú obsahovať vodoznak, ani žiadny písaný text vnorený do fotografie.

Zapojením sa do súťaže Účastník prehlasuje, že je autorom zaslanej fotografie, t. j. má neobmedzené právo s predmetnou fotografiou disponovať.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v Pravidlách. Účasťou v Súťaži Účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho Usporiadateľ informoval o výhre e-mailom alebo telefonicky.

Zo všetkých Účastníkov Súťaže vyhrajú traja Účastníci Súťaže darčekové predmety s logom IDS Východ. Do Súťaže budú zaradení všetci Účastníci, ktorí splnili podmienky. Do Súťaže bude zaradená každá zaslaná fotografia osobitne. O výsledkoch bude Usporiadateľ informovať výhercu e-mailom alebo telefonicky najneskôr 10 pracovných dní od ukončenia súťaže.

Autor fotografie udeľuje svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi právo na použitie diela podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona a udeľuje nevýhradnú, vecne, časovo, územne a iným rozsahom neobmedzenú licenciu na každé používanie diela v rámci všetkých foriem propagačných, prezentačných a informačných aktivít spojených s Usporiadateľom a ním uskutočňovaných, a to najmä na propagáciu verejnej dopravy v elektronickej alebo printovej verzii v propagačných materiáloch IDS Východ, ako aj v elektronických a printových verziách propagačných materiálov Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Súhlas podľa predchádzajúcej vety môže Účastník kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ poskytne fotografie zaslané do Súťaže v súlade s dohodnutým účelom.

Odovzdanie výhry

Výhercovia budú o výhre informovaní e-mailom najneskôr 10 pracovných dní od ukončenia súťaže.
V prípade, ak výherca nebude reagovať na zaslané oznámenie o výhre a nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry za určených podmienok do troch pracovných dní od zaslania oznámenia o výhre prostredníctvom e-mailu, nárok Súťažiaceho na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel. Podmienky odovzdania výhry budú s každým výhercom dohodnuté osobitne. Výherca je povinný na požiadanie preukázať Usporiadateľovi svoju totožnosť, t. j. skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhrala a spĺňa všetky podmienky Súťaže. V sporných prípadoch si Usporiadateľ vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne zadané údaje. V prípade, ak tieto budú Súťažiacim uvedené chybne (nesprávne) a prípadné oznámenie o výsledku Súťaže bude na zadaný kontaktný údaj Súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné, účasť Súťažiaceho v Súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.

Žiadnu z výhier nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby.

Osobné údaje a ochrana osobnosti

Zapojením sa do Súťaže Účastník udeľuje Usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu neurčitú na spracovanie osobných údajov Účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ) na účely doručenia Výhry, pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa. Každý účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súťažiaci udeľuje účasťou v Súťaži súhlas k e-mailovému kontaktovaniu, telefonickému kontaktovaniu a zasielaniu obchodných oznamov prostredníctvom e-mailových správ, ako aj ďalších elektronických prostriedkov, a to prevádzkovateľom databázy osobných údajov alebo ním určeným spracovateľom. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť IDS Východ, s.r.o., so sídlom Turgenevova 36, 040 01 Košice, IČO: 52 681 734, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 47373/V.

Zodpovednosť Usporiadateľa

Na výhru nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Usporiadateľ nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesplnením podmienok na získanie výhry, s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.