Zľavnené jednorazové cestovné lístky budú platné v rámci jednej cesty a v jednom smere. Môžu mať charakter prestupných alebo neprestupných lístkov, pričom prestupné lístky bude možné zakúpiť iba z dopravnej karty (fyzickej alebo virtuálnej). Zavedené budú spolu so zónovou tarifou v nasledujúcich rokoch.

Cestujúci sa pri zakupovaní jednorazových lístkov nepotrebuje vyznať v tarifných zónach. Cenu cestovného vypočíta palubný systém na základe počtu tarifných zón na trase, ako aj na základe spôsobu platby, pričom cenovo najvýhodnejším spôsobom bude platba z dopravnej karty (fyzickej alebo virtuálnej).

Zľava oproti základnému cestovnému (tzv. celému lístku) bude v prípade zľavneného cestovného predstavovať 50 %.

Pre cestujúcich, ktorí si budú naďalej kupovať jednorazové neprestupné lístky u vodiča, sa z pohľadu spôsobu nákupu oproti súčasnosti nič nemení. Cestujúci nastúpi do vozidla, oznámi vodičovi cieľ cesty a ten mu vydá cestovný lístok.

Na úhradu cestovného odporúčame využívať dopravnú kartu (fyzickú alebo virtuálnu). Pôjde o cenovo najvýhodnejší spôsob platby, pričom dopravná karta na rozdiel od iných spôsobov platby umožní aj zakupovanie prestupných lístkov na 2 spoje, čo predstavuje ďalšie cenové zvýhodnenie, ako aj zjednodušenie cestovania, keďže pri nastupovaní na druhý spoj si cestujúci v tomto prípade nebude zakupovať ďalší lístok – iba sa priložením karty alebo mobilu preukáže platným prestupným lístkom.

Nárok na zľavnené jednorazové cestovné budú mať:

 • dieťa do dovŕšenia 6. roku veku,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s aktuálnou fotografiou dieťaťa, menom, priezviskom a dátumom narodenia dieťaťa,
  • pričom oprávnený zamestnanec dopravcu vyžaduje doklad len ak usúdi, že vek dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje toto cestovné, nie je možné posúdiť na základe jeho fyzického vzhľadu,
 • dieťa do dovŕšenia 16. roku veku,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s aktuálnou fotografiou dieťaťa, menom, priezviskom a dátumom narodenia dieťaťa, a to od dovŕšenia 12. roku veku,
  • pričom oprávnený zamestnanec dopravcu vyžaduje doklad len ak usúdi, že vek dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje toto cestovné, nie je možné posúdiť na základe jeho fyzického vzhľadu,
 • sprievodca dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s fotografiou dieťaťa, a to od dovŕšenia 5. roku veku dieťaťa,
 • žiak alebo študent do dovŕšenia 26. roku veku, ktorý je žiakom základnej školy, žiakom dennej formy štúdia strednej školy alebo študentom dennej formy štúdia na vysokej škole,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje platným preukazom vydaným dopravcom, platným preukazom akceptovaným dopravcom, alebo platným preukazom študenta vysokej školy,
  • pričom takýto preukaz musí obsahovať aktuálnu fotografiu žiaka alebo študenta, meno a priezvisko žiaka alebo študenta, dátum narodenia žiaka alebo študenta a dátum platnosti zľavy, ktorý je jediným rozhodujúcim dátumom pri posudzovaní nároku na zľavu (v prípade dopravnej karty stačí, ak je dátum narodenia a dátum platnosti zľavy zapísaný na karte v elektronickej forme),
 • senior od dovŕšenia veku 63 rokov,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje platným dokladom totožnosti alebo platným preukazom vydaným dopravcom,
  • pričom takýto preukaz musí obsahovať fotografiu, meno, priezvisko a dátum narodenia seniora (v prípade dopravnej karty stačí, ak je dátum narodenia zapísaný na karte v elektronickej forme),
 • ťažko zdravotne postihnutá osoba, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom ŤZP, preukazom ŤZP-S, preukazom totožnosti s uvedeným údajom o ŤZP alebo o odkázanosti na sprievodcu, alebo iným preukazom (vystaveným niektorým z dopravcov) preukazujúcim nárok na toto cestovné, ak je daný preukaz v systéme vzájomného uznávania dopravných kariet,
 • sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby – držiteľa preukazu ŤZP-S,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom ŤZP-S, preukazom totožnosti s uvedeným údajom o odkázanosti na sprievodcu, alebo iným preukazom (vystaveným niektorým z dopravcov) preukazujúcim nárok na toto cestovné, ak je daný preukaz v systéme vzájomného uznávania dopravných kariet,
 • rodič za účelom sprevádzania alebo návštevy zdravotne postihnutého dieťaťa, ktoré je umiestnené v školských, sociálnych, alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky, alebo ich navštevuje,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom totožnosti spolu s potvrdením vystaveným zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené alebo ktoré navštevuje,
 • pes, s výnimkou psa so špeciálnym výcvikom osoby ťažko zdravotne postihnutej.

Jednorazový lístok bude mať zónovú a časovú platnosť. Zónová platnosť bude daná zoznamom zón zapísaným na lístku. Časová platnosť lístka sa bude určovať ako počet zón zapísaných na lístku krát 30 minút (napr. 5-zónový lístok Prešov – Košice bude mať časovú platnosť 5 x 30 minút = 150 minút, teda presne 2 a pol hodiny od momentu vydania lístka). Časovú platnosť bude potrebné sledovať iba pri prestupných lístkoch v prípade neštandardne dlhých prestupov.


Cestovné sa bude týkať spojov prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy dopravcov ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov. Podrobné informácie budú dostupné v Tarife IDS Východ.