KSK v roku 2015 zabezpečil spracovanie štúdie Prepravno-tarifný systém IDS Košického samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS, ktorú spracovala Žilinská univerzita v Žiline, kolektív Katedry cestnej a mestskej dopravy a Katedry železničnej dopravy. Ako jeden z hlavných výstupov bol spracovaný aj návrh jednotného Prepravného poriadku pre IDS.

Návrh Prepravného poriadku bol v rokoch 2015 – 2016 na spoločných rokovaniach objednávateľov a dopravcov pôsobiacich na území KSK skompletizovaný do úplného znenia Prepravného poriadku.

V roku 2019 bola spracovaná štúdia Prepravno-tarifný systém IDS Prešovského samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS, ktorú pre Prešovský samosprávny kraj spracoval rovnaký spracovateľský kolektív zo Žilinskej univerzity.

Návrh Prepravného poriadku IDS, ktorý bol obsahom štúdie, bol novým impulzom, aby sa v roku 2019 zintenzívnila spolupráca samospráv smerom k úplnému zjednoteniu Prepravných poriadkov na území oboch krajov.

Pravidelne sa uskutočňovali pracovné stretnutia k zjednoteniu Prepravných poriadkov za účasti všetkých objednávateľov a dopravcov KSK a PSK.

Dopravcovia v KSK a v PSK zabezpečujúci prímestskú autobusovú dopravu už aktuálne používajú (rovnaký) jednotný prepravný poriadok: prepravný poriadok prímestskej autobusovej dopravy.

V priebehu roka 2018 sa uskutočnili viaceré pracovné rokovania Odboru dopravy Košického samosprávneho kraja a Odboru dopravy Prešovského samosprávneho kraja s cieľom zjednotiť cestovné a zľavy v prímestskej autobusovej doprave KSK a PSK.

Výsledkom rokovaní bolo zavedenie jednotnej Tarify prímestskej autobusovej dopravy v KSK a v PSK od 1. februára 2019. Konkrétne u dopravcov eurobus, a. s., ARRIVA Michalovce, a. s., SAD Prešov, a. s., SAD Poprad, a. s., BUS KARPATY, s. r. o. a SAD Humenné, a. s.

Druhá spoločná zmena Košického a Prešovského samosprávneho kraja nastala od 1. augusta 2019, kedy došli k spoločnej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave.

Cieľom je zrýchliť prepravu/vybavenie cestujúcich, znížiť náklady dopravcov, zatraktívniť platby bezhotovostnými čipovými kartami (bezkontaktné čipové karty – BČK) a zmierniť finančné rozdiely samospráv pri financovaní dopravy. Zároveň je možné využívať platbu bezhotovostnou čipovou kartou pre všetky typy zliav. Doteraz túto možnosť mali len žiaci a študenti.

Pri hotovostných platbách dochádza k zaokrúhleniu cien takmer všetkých lístkov na desiatky centov. Základné cestovné do 100 km bude stáť v priemere o 0,13 € viac, zľavnené o 0,16 € viac. Cesta nad 100 km však bude lacnejšia. Základné cestovné na dlhšiu vzdialenosť bude stáť
v priemere o 0,15 € menej, zľavnené cestovné bude lacnejšie o 0,04 €. Posledné zvýšenie cien v prímestskej autobusovej doprave v Košickom kraji prebehlo ešte v roku 2011. Odvtedy kraj postupne zvyšoval príspevky pre dopravcov, ktorými sa uhrádzali straty v prímestskej autobusovej doprave.

Uplatnenie jednej bezkontaktnej čipovej karty (BČK) pre nákup cestovných lístkov v rámci prímestských dopráv KSK a PSK bolo riešené úspešne. V súčasnosti sú už všetci verejní dopravcovia zapojení do systému vzájomného uznávania dopravných kariet a následného rozúčtovania tržieb (tzv. systém Transcard), okrem niektorých mestských dopráv v Prešovskom kraji.

Ďalším krokom KSK a PSK je zjednotenie podmienok pre vznik nároku na sociálne zľavy v rámci systému verejnej dopravy (autobusovej a železničnej). Zjednotenie tarifných podmienok bude realizované aj formou stanovenia vekových hraníc, ktoré by mali byť rovnaké u mestských
dopráv, prímestskej autobusovej dopravy aj železničnej dopravy. Dôsledkom je zjednotenie rámca tarifného systému v Košickom a Prešovskom kraji (železničná doprava – autobusová doprava – mestská doprava). Zároveň je snahou objednávateľov zvýšiť podiel cestujúcich, ktorí platia cestovné
bezhotovostne, t. j. prostredníctvom bezkontaktnej čipovej karty.

Primárnym cieľom je zrýchliť vybavovanie cestujúcich, čo zrýchli a zatraktívni nielen pravidelnú autobusovú dopravu, ale verejnú osobnú dopravu a v konečnom dôsledku zníži náklady jej prevádzky. S uvedenou snahou súvisí aj vytvorenie e-shopu na zakúpenie dopravnej karty s možnosťou nabíjania kreditu.