KSK v roku 2015 zabezpečil spracovanie štúdie Prepravno-tarifný systém IDS Košického
samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS, ktorú
spracovala Žilinská univerzita v Žiline, kolektív Katedry cestnej a mestskej dopravy a Katedry
železničnej dopravy. Ako jeden z hlavných výstupov bol spracovaný aj návrh jednotného
Prepravného poriadku pre IDS.
Návrh Prepravného poriadku bol v rokoch 2015 – 2016 na spoločných rokovaniach
objednávateľov a dopravcov pôsobiacich na území KSK skompletizovaný do úplného znenia
Prepravného poriadku.
V roku 2019 bola spracovaná štúdia Prepravno-tarifný systém IDS Prešovského
samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS, ktorú
pre Prešovský samosprávny kraj spracoval rovnaký spracovateľský kolektív zo Žilinskej
univerzity.
Návrh Prepravného poriadku IDS, ktorý bol obsahom štúdie, bol novým impulzom, aby sa v
roku 2019 zintenzívnila spolupráca samospráv smerom k úplnému zjednoteniu Prepravných
poriadkov na území oboch krajov.
Pravidelne sa uskutočňovali pracovné stretnutia k zjednoteniu Prepravných poriadkov za
účasti všetkých objednávateľov a dopravcov KSK a PSK.
Dopravcovia v KSK a v PSK zabezpečujúci prímestskú autobusovú dopravu už aktuálne
používajú (rovnaký) jednotný prepravný poriadok: Prepravný poriadok prímestskej
autobusovej dopravy.

V priebehu roka 2018 sa uskutočnili viaceré pracovné rokovania Odboru dopravy Košického
samosprávneho kraja a Odboru dopravy Prešovského samosprávneho kraja s cieľom zjednotiť
cestovné a zľavy v prímestskej autobusovej doprave KSK a PSK.
Výsledkom rokovaní bolo zavedenie jednotnej Tarify prímestskej autobusovej dopravy v KSK a
v PSK od 1. februára 2019. Konkrétne u dopravcov eurobus, a. s., ARRIVA Michalovce, a. s.,
SAD Prešov, a. s., SAD Poprad, a. s., BUS KARPATY, s. r. o. a SAD Humenné, a. s.
Druhá spoločná zmena Košického a Prešovského samosprávneho kraja nastala od 1. augusta
2019, kedy došli k spoločnej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave.
Cieľom je zrýchliť prepravu/vybavenie cestujúcich, znížiť náklady dopravcov, zatraktívniť
platby bezhotovostnými čipovými kartami (bezkontaktné čipové karty – BČK) a zmierniť
finančné rozdiely samospráv pri financovaní dopravy. Zároveň je možné využívať platbu
bezhotovostnou čipovou kartou pre všetky typy zliav. Doteraz túto možnosť mali len žiaci a
študenti.

Pri hotovostných platbách dochádza k zaokrúhleniu cien takmer všetkých lístkov na desiatky
centov. Základné cestovné do 100 km bude stáť v priemere o 0,13 € viac, zľavnené o 0,16 €
viac. Cesta nad 100 km však bude lacnejšia. Základné cestovné na dlhšiu vzdialenosť bude stáť
v priemere o 0,15 € menej, zľavnené cestovné bude lacnejšie o 0,04 €. Posledné zvýšenie cien v
prímestskej autobusovej doprave v Košickom kraji prebehlo ešte v roku 2011. Odvtedy kraj
postupne zvyšoval príspevky pre dopravcov, ktorými sa uhrádzali straty v prímestskej
autobusovej doprave.


Uplatnenie jednej bezkontaktnej čipovej karty (BČK) pre nákup cestovných lístkov v rámci
prímestských dopráv KSK a PSK bolo riešené úspešne. V súčasnosti sú už všetci verejní
dopravcovia zapojení do systému vzájomného uznávania dopravných kariet a následného
rozúčtovania tržieb (tzv. systém Transcard), okrem niektorých mestských dopráv v
Prešovskom kraji.


Ďalším krokom KSK a PSK je zjednotenie podmienok pre vznik nároku na sociálne zľavy v rámci
systému verejnej dopravy (autobusovej a železničnej). Zjednotenie tarifných podmienok bude
realizované aj formou stanovenia vekových hraníc, ktoré by mali byť rovnaké u mestských
dopráv, prímestskej autobusovej dopravy aj železničnej dopravy. Dôsledkom je zjednotenie
rámca tarifného systému v Košickom a Prešovskom kraji (železničná doprava – autobusová
doprava – mestská doprava).
Zároveň je snahou objednávateľov zvýšiť podiel cestujúcich, ktorí platia cestovné
bezhotovostne, t. j. prostredníctvom bezkontaktnej čipovej karty.

Primárnym cieľom je zrýchliť vybavovanie cestujúcich, čo zrýchli a zatraktívni nielen
pravidelnú autobusovú dopravu, ale verejnú osobnú dopravu a v konečnom dôsledku zníži
náklady jej prevádzky. S uvedenou snahou súvisí aj vytvorenie e-shopu na zakúpenie dopravnej
karty s možnosťou nabíjania kreditu.