Železničná spoločnosť Slovensko pripravuje cestovný poriadok ŽSR na obdobie 2022/2023.

V súvislosti s uvedenými zmenami je v nasledujúcom texte uvedený súhrn informácií o plánovanom prevádzkovom koncepte vlakov, ktoré sú rozčlenené podľa jednotlivých železničných tratí v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať do 30. 6. 2022 na poštovú adresu:

IDS Východ, s.r.o.
Bačíkova 7
040 01 Košice

Prostredníctvom e-mailu na info@idsvychod.sk.

Všeobecné informácie k plánovanému GVD 2022/2023:

 • Rámcový návrh obsahuje prvotnú implementáciu Plánu dopravnej obslužnosti Slovenskej republiky v železničnej doprave, ktorý bol schválený MDaV SR dňa 31.3.2022.
 • V dôsledku uvedenej implementácie dochádza k zmene časových polôh vlakov diaľkovej dopravy, s ktorými úzko súvisia zmeny realizované na linkách nižšieho segmentu (Rex, Os).
 • Na väčšine tratí východného Slovenska je v rámcovom návrhu predpokladané uplatňovanie taktového (periodického) cestovného poriadku.
 • Už v aktuálne platnom GVD (od 1.VII.2022) dochádza na úsekoch tratí 160 Košice – Moldava nad Bodvou mesto, 191 Humenné – Medzilaborce mesto,194 Prešov – Bardejov a 196 Humenné – Stakčín k zavedeniu „samoobslužného výpravného systému“.

V súvislosti s uvedenými zmenami sú v nasledujúcom texte zhrnuté informácie o plánovanom prevádzkovom koncepte vlakov, ktoré sú rozčlenené podľa jednotlivých železničných tratí v PSK a KSK.

Trať 160 Košice – Plešivec (– Zvolen) v pdf.:

 • Navrhnuté je posilnenie rýchlikov jazdiacich na trase Košice – Zvolen a späť na interval 120 minút.
 • V návrhu dochádza k zmene časovej polohy vlakov Košice – Moldava nad Bodvou mesto – príchod do Košíc v nepárnu hodinu a 59. minútu a odchod v párnu hodinu a 25. minútu.

Trať 169 Košice – Hidasnémeti v pdf.:

 • Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.

Trať 173 Červená Skala – Margecany v pdf.:

 • Prevádzkový koncept vlakov je obdobný ako po 2. zmene GVD 2021/2022 platnej od 12. 6. 2022.

Trať 180 Košice – Poprad-Tatry (– Žilina) v pdf.:

 • Dôjde k zrušeniu zastavovania rýchlikových/expresných spojov jazdiacich na trase Košice – Bratislava a späť v ŽST Margecany. Táto stanica by mala podľa návrhu vytvárať taktový uzol iba pre vlaky regionálnej/prímestskej dopravy.

Trať 185 Poprad-Tatry – Plaveč; Studený Potok – Tatranská Lomnica v pdf.:

 • Dôjde k zrušeniu vlakov (mimo sobôt, nedieľ a všedných dní v letnej a zimnej sezóne) na trati zo Studeného Potoka do Tatranskej Lomnice.
 • V súvislosti s plánovanými zmenami dôjde k zrušeniu priamych študentských vlakov z Košíc a Prešova do Plavča a Čirča. Tieto vlaky budú vedené v úseku Stará Ľubovňa – Lipany, pričom nasadeným vozidlom má byť motorová jednotka rady 813.1 „Mravec“.
 • V súvislosti s plánovanou zmenou prevádzkového konceptu dôjde k vedeniu priamych spojov na relácii zo Starej Ľubovne do Liptovského Hrádku.

Trať 188 Košice – Prešov – Lipany – Plaveč v pdf.:

 • Dôjde k posilneniu dopravy a celkovej zmene konceptu vlakov v úseku Lipany – Prešov – Kysak – Košice, čo značne zlepší dopravné spojenie medzi oboma krajskými mestami. Súčasťou uvedenej zmeny je vedenie tzv. pásmových vlakov kategórie Rex v úseku Košice – Prešov len s jedným zastavením v Kysaku, a následne v úseku Prešov – Lipany s obsluhou všetkých nácestných staníc a zastávok. Doplnok k týmto vlakom predstavujú osobné vlaky vedené na relácii Prešov – Košice – Čierna nad Tisou so zastavením všade.
 • S navrhovanými zmenami súvisí (v porovnaní so súčasným stavom) posun príchodu ranného osobného vlaku z Lipian a Sabinova do Prešova zo 7:24 h na 7:38 h.
 • Vytvorením navrhovaného taktového uzla v celú párnu hodinu v Starej Ľubovni a v rovnakú hodinu aj v Lipanoch dôjde k nemožnosti prepojenia Lipian a Starej Ľubovne prostredníctvom systému nadväznej prímestskej autobusovej dopravy.
 • Plánovaným zrušením nočného rýchlika z Prešova do Bratislavy stratí krajské mesto svoje jediné priame diaľkové spojenie s hlavným mestom.

Trať 190 Košice – Čierna nad Tisou – Čop v pdf.:

 • Väčšina vlakov je vedená na relácii Čierna nad Tisou – Košice – Prešov.

Trať 191 (Michaľany –) Humenné – Medzilaborce mesto – Łupków v pdf.:

 • V návrhu sú doplnené spoje v úseku Humenné – Koškovce na špičkový interval 60 minút.

Trať 193 Prešov – Humenné v pdf.:

 • Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.

Trať 194 Prešov – Bardejov v pdf.:

 • Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.

Trať 196 Humenné – Stakčín v pdf.:

 • Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.

Foto: shutterstock
Zdroj CP: Železnice Slovenskej republiky