PUM Košického kraja sa týka dopravnej infraštruktúry aj organizácie dopravy. Obsahuje všetky druhy dopravy (motorová, nemotorová, statická, verejná, individuálna, cyklistická, nákladná) a vychádza z už spracovaných plánovacích dokumentov (RIÚS, PHSR, Plán dopravnej obslužnosti KSK, Stratégia cyklistickej dopravy, Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji a pod.). Strategický dokument je financovaný z Operačného programu – Integrovaný regionálny operačný program, programovacie obdobie 2014 – 2020, konkrétne:

  • prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,
  • konkrétny cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Dokument rešpektuje princípy plánovania udržateľnej mobility (v súlade s dokumentom
    „Metodické pokyny k tvorbe plánov udržateľnej mobility“, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) a strategické dokumenty na krajskej, národnej a nadnárodnej úrovni (predovšetkým EÚ). Súčasťou spracovaného PUM Košického kraja bude aj dokument „Aktualizácia Plánu dopravnej obslužnosti KSK“. Cieľom Aktualizácie Plánu dopravnej obslužnosti KSK je aktualizovať pôvodný Plán dopravnej obslužnosti (z roku 2006) podľa zmien v dopravnom dopyte aj so zohľadnením podkladov z realizovaných prieskumov pre spracovanie PUM-u, definovať rozsah verejného záujmu, stanoviť prognózy vo vývoji verejnej dopravy a určiť hlavné zámery v oblasti verejnej dopravy. Zámerom je využitie dokumentu pre definovanie podmienok optimálnej obslužnosti kraja pri maximálnej efektívnosti využitia verejných prostriedkov.

Súčasťou dokumentu sú aj „Dopravno-prevádzkové podklady a hodnotiace kritériá pre zabezpečenie hospodárskej súťaže“, ktoré budú v najbližšom období východiskovým podkladom pre prípravu hospodárskej súťaže na obsluhu územia pravidelnou autobusovou dopravou so zreteľom na budovanie integrovaného dopravného systému. Uvedený strategický dokument KSK bude v plnej miere zohľadňovať východiská a výstupy už spracovanej „Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice“.