Je vykonávací strategický dokument, ktorý je podmienkou na čerpanie finančných zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu. Cieľom dokumentu je podrobne analyzovať dopravnú infraštruktúru a dopravné módy v Košickom kraji, následne spracovať dopravný model, ktorý odporučí realizáciu opatrení.

Cieľom je podpora najmä udržateľných módov dopravy. Okrem zvýšenia kvality života zabezpečí nový prístup k dopravnému plánovaniu zlepšenie situácie v každom druhu dopravy – zmenší sa množstvo a rozsah kolón v individuálnej doprave, zlepší sa interval príchodu spojov vo verejnej osobnej doprave, zvýši sa bezpečnosť v cyklistickej doprave a zvýši sa pohodlie pešieho pohybu.

Strategický dokument je financovaný z Operačného programu – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020, prioritnej osi: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Konkrétny cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnejdopravy.

Špecifikácie
• Prijímateľ: Košický samosprávny kraj
• Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je identifikovať potreby dopravy integrovaným spôsobom s úmyslom zabezpečiť udržateľnú mobilitu prostredníctvom vypracovania strategického dokumentu pre oblasť dopravy – Plán udržateľnej mobility (PUM), Plánu implementácie a monitoringu PUM a Aktualizácie Plánu dopravnej obslužnosti (PDO) KSK. Cieľ projektu je v súlade so špecifickým cieľom č. 1.2.1 zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci investičnej priority č. 1.2. Realizáciou projektu dôjde k aktualizácii výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb Košického kraja s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia dopravy, ktorý bude zohľadňovať možnosti finančných prostriedkov kraja vrátane fondov EÚ.

Číslo projektu 302011F490
Začiatok realizácie aktivít projektu jún 2018
Ukončenie realizácie aktivít projektu jún 2020

Popis projektu

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM) sa týka dopravnej infraštruktúry aj organizácie dopravy. Obsahuje všetky druhy dopravy (motorová, nemotorová, verejná, individuálna, cyklistická, nákladná). Podkladom pre jeho vypracovanie je zber údajov a spracovanie podrobných dopravných prieskumov a dopravného modelovania (v rôznych obdobiach kalendárneho roka a týždňa s cieľom zistiť prepravné toky a dopravné potreby regiónu).

Výsledkom sú definované vízie, ciele a opatrenia vo forme konkrétnych projektov a plánom implementácie. PUM podlieha strategickému environmentálnemu hodnoteniu (SEA). Súčasťou PUM bude okrem uvedených výstupov aj dokument „Aktualizácia Plánu dopravnej obslužnosti KSK“. Aktualizovaný PDO v budúcnosti zabezpečí optimálnu obslužnosť kraja pri využití maximálnej efektívnosti verejných prostriedkov.