Ukrajinská strana chce v rámci projektu vytvoriť dopravný model pre mesto Užhorod. Pri jeho tvorbe bude vychádzať zo skúsenosti Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Cezhraničný projekt CLIMADAM reaguje na problematiku klimatických zmien a ich zmiernenie. Hlavným zámerom je vypracovať adaptačnú stratégiu na zmenu klímy a uplatniť ju na miestnej úrovni pre Zakarpatskú oblasť Ukrajiny.

Súčasťou projektu je aj dopravná časť. Mesto Užhorod má v pláne vypracovať model udržateľnej dopravy, ktorý má vychádzať zo skúseností Košického (KSK) a Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a s jeho tvorbou má pomôcť aj spoločnosť IDS Východ, s.r.o.  

Projekt sa začal v septembri 2020 a potrvá až do apríla 2024. Jeho vedúcim partnerom je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, medzi partnerov patrí aj Košický samosprávny kraj a za Ukrajinu sú to  Zakarpatská regionálna štátna správa, Inštitút rozvoja karpatského regiónu a Oddelenie mestského rozvoja a architektúry.

IDS Východ, s.r.o. sa zapojí do spolupráce na projekte CLIMADAM. Foto: Shutterstock.

Poslaním IDS Východ, s.r.o. je tvorba a organizácia integrovaného dopravného systému na území východného Slovenska. Ukrajinskí partneri budú chcieť využiť skúsenosti zo zavádzania IDS v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji.

V rámci projektu bude IDS Východ, s.r.o. poskytovať ukrajinskej strane odborné poradenstvo týkajúce sa dopravnej infraštruktúry, optimalizácie systému dopravnej obsluhy, nadväznosti spojov verejnej dopravy, či tvorby dopravného modelu. IDS Východ, s.r.o. aktuálne pracuje na zjednotení dopravných modelov PSK a KSK do jedného dopravného modelu pre územie východného Slovenska, s ktorým súvisí aj príprava špecializovaného pracoviska pre analytické činnosti a dopravné modelovanie v meste Prešov. Predpokladá sa, že tieto aktivity budú významným zdrojom skúseností a užitočných poznatkov pre ukrajinského partnera.

V záujme mesta Užhorod je zostaviť dopravný model, ktorý by poskytol koncepciu na modernizáciu a reorganizáciu verejnej dopravy. Jeho vypracovanie bude rozdelené na dve etapy. V prvej chce mesto zhodnotiť aktuálny dopravný systém, v druhej bude pracovať na pláne zlepšovania dopravného systému podľa súčasných európskych trendov.

Spolupráca má taktiež za cieľ zlepšiť dopravné napojenie Zakarpatskej oblasti na systém verejnej dopravy KSK a PSK.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: Shutterstock