Cieľom spracovania dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK je posilnenieregionálnej mobility a vyváženého rozvoja všetkých druhov dopravy, prostredníctvominvestičných a neinvestičných opatrení, ktoré budú navrhované na základeaktualizovaných dát a informácií , výhľadových dopravných charakteristík, parametrova služieb charakterizujúcich dopravnú situáciu v PSK.

Zmluva o dielo je uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľom Prešovský samosprávny kraj a zhotoviteľom NDCON s.r.o. Objednávateľ uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja postupom verejná súťaž. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 z 27.06.2017 pod zn. 8792 – MSS a Úradnom vestníku EÚ č. 2017/S 119 z 24.06.2017 pod. zn. 240045 (ďalej len verejné obstarávanie alebo VO). V uvedenom VO bol na základe predložených ponúk určený úspešný uchádzač, s ktorým sa ako so Zhotoviteľom uzatvára zmluva.

Špecifikácie
Kód ITMS2014+: 302011D391
Názov projektu: Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
Prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj
Riadiaci orgán: RO_OPIROP – Riadiaci orgán
Nenávratný finančný príspevok: 380 133,00 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 342 120,00 EUR

Časti diela:

 1. Zber údajov
  1.1 Zber údajov o demografii a územnom rozvoji
  1.2 Zber údajov o doprave
  1.3 Zber údajov o nehodovosti a iné dáta
 2. Prieskumy
  2.1 Prieskumy dopravy cez hranice kraja

2.2 Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy
2.3 Prieskum intenzity dopravy ASD (automatické sčítanie dopravy) a smerový
dopravný prieskum

 1. Dopravné modelovanie
 2. Analýzy
 3. Návrhová časť
 4. Strategické environmentálne hodnotenie (SEA)
 5. Plán implementácie udržateľnej mobility