V Prešovskom samosprávnom kraji u autobusového dopravcu SAD Prešov, a. s. došlo v roku 2018 k obnove vybavovacieho systému.

Predmetom realizácie projektu „Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových informačných a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému Budovanie IDS v PSK – I. fáza projektu“, bol nákup 180 kusov informačno-komunikačného a tarifného systému (IKTS) pre autobusového dopravcu SAD Prešov, a. s. Systém pozostáva z palubného počítača, tlačiarne cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet, čítačky EMV (bankomatových) kariet a čítačky 2D kódu, komunikačnej jednotky, podstavy a software palubného počítača. Súčasťou projektu je aj vozidlový kamerový systém a WIFI.

Palubný počítač, resp. strojček v autobuse SAD Prešov slúžiaci k odbaveniu cestujúcich (čítačka BČK, čítačka bankomatových kariet a čítačky 2D kódu).

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému.