V Prešovskom samosprávnom kraji u autobusového dopravcu SAD Prešov, a. s. došlo v roku
2018 k obnove vybavovacieho systému.
Predmetom realizácie projektu „Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia
(modernizácia existujúcich a zavádzanie nových informačných a dispečerských systémov)
vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému Budovanie IDS v
PSK – I. fáza projektu“, bol nákup 180 kusov informačno-komunikačného a tarifného systému
(IKTS) pre autobusového dopravcu SAD Prešov, a. s. Systém pozostáva z palubného počítača,
tlačiarne cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet, čítačky EMV
(bankomatových) kariet a čítačky 2D kódu, komunikačnej jednotky, podstavy a software
palubného počítača. Súčasťou projektu je aj vozidlový kamerový systém a WIFI.

Palubný počítač, resp. strojček v autobuse SAD Prešov slúžiaci k odbaveniu cestujúcich
(čítačka BČK, čítačka bankomatových kariet a čítačky 2D kódu)
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej
dopravy prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských
systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho
systému.