Prímestská autobusová doprava (PAD) pri enormnom náraste trhu s osobnou mobilitou čelí v súčasnosti rôznym výzvam. Na to, aby sme dokázali rýchlo reagovať na modalitu obyvateľstva a konkurovať nárastu individuálnej dopravy, ktorá prináša aj negatíva v podobe zahusťovania cestnej premávky, potrebujeme presné a kvalitné dáta.

Prímestská autobusová doprava (PAD) pri enormnom náraste trhu s osobnou mobilitou čelí v súčasnosti rôznym výzvam. Na to, aby sme dokázali rýchlo reagovať na modalitu obyvateľstva a konkurovať nárastu individuálnej dopravy, ktorá prináša aj negatíva v podobe zahusťovania cestnej premávky, potrebujeme presné a kvalitné dáta.

Ďalším dôvodom mapovania PAD je taktiež spoznať stav zastávok a spresniť databázu ich polôh napríklad aj za účelom ich racionalizácie pre potreby Plánu dopravnej obslužnosti (PDO) ako podkladu tvorby prestupných bodov.

Postup pri mapovaní jednotlivých trás sme volili prevažne na základe možnosti zokruhovania trasy s prihliadnutím na potrebu prejazdu všetkými zastávkami zvolenej trasy. Príklad plánovania trasy v časti Bardejov a okolie:

Trasa: Bardejov__Bardejov

Trvanie: 6:00 – 14:30

Počet km: 164,7 (upresnenie až po vykonaní merania

Následne sme pomocou platforiem Ubian, Google Maps, ISCP Zvolen a názvov od dopravcov vytvorili zoznam zastávok na danej trase, ich názvy a kódy:

Zber údajov v teréne sme vykonali pomocou open source mobilnej aplikácie Input. To si vyžadovalo prípravu projektu v QGISe, ako natívneho GIS nástroja pre prácu s priestorovými dátami. Po načítaní prieskumných vrstiev, nastavení formulárov pre zber dát a nastavení mapových tém sme synchronizovali dáta na Mergin cloud, ktorý je súčasťou riešenia prepojeného priamo s pracovným prostredím QGISu. Takto sme docielili real-time synchronizáciu dát medzi mobilnou aplikáciou a desktopom. Nasledujúca séria snímok obrazovky z mobilnej aplikácie zobrazuje modelový príklad konkrétneho zberu informácií o zastávkach.

Všetky sledované údaje boli zvolené na základe konzultácií s Odborom dopravy ÚPSK a vytipovalo sa viac ako 30 sledovaných atribútov pre následné analyzovanie a vyhodnocovanie stavu a kvality PAD.

Presné súradnice zastávok slúžia ako podklad k vytváraniu plánu dopravnej obslužnosti (napr. prestupových bodov, dochádzkových vzdialeností a pod.). Namerané údaje vytvárajú možnosť hlbšej analýzy súčasného stavu, ktorá slúži najmä k výstavbe zastávok ,,podľa vkusu a financií“ daného správcu, čo zjednotí stavby a prispeje k unifikácii/špecializácii pracovných procesov aj v tejto oblasti. Veľkú úlohu pri tomto procese budú taktiež zastupovať dopravcovia obsluhujúci dané územie PSK.