Mesačný predplatný lístok (mesačník) umožní pravidelným denným cestujúcim cestovať v prepočte na 1 cestu výrazne lacnejšie, než v prípade, ak by si zakaždým kupovali jednorazový cestovný lístok.

 • Zónový mesačný lístok umožní neobmedzené cestovanie v rámci územia ohraničeného vybranými (zakúpenými) tarifnými zónami po dobu 30 dní. Zónový mesačný lístok bude možné zakúpiť maximálne na 8 tarifných zón.
 • Celosieťový mesačný lístok umožní neobmedzené cestovanie v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ (teda v rámci celého územia východného Slovenska) po dobu 30 dní.

Výhradným nosičom mesačného lístka bude dopravná karta (fyzická alebo virtuálna) s fotografiou, menom a priezviskom cestujúceho, ako aj s uvedenou časovou platnosťou karty a identifikačným číslom karty. Takouto dopravnou kartou môže byť aj tzv. ISIC preukaz. Pozor! V prípade, že si cestujúci zakúpi predplatný lístok na e-shope, platiť mu bude iba na jeho dopravnej karte s menom a fotografiou.

Mesačný lístok bude možné zakúpiť prostredníctvom e-shopu dopravcov alebo osobne v zákazníckych centrách dopravcov. Mesačný lístok nebude možné zakúpiť u vodiča v autobuse, avšak bude možné u vodiča predlžovať jeho platnosť (dobíjať ho za rovnakú sumu na ďalších 30 dní).

K dispozícii bude základný (plná výška cestovného), zľavnený (50% zľava), aj osobitný (80% zľava) mesačný lístok.

Nárok na zľavnené mesačné cestovné (zónové aj celosieťové) budú mať:

 • dieťa do dovŕšenia 6. roku veku,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s aktuálnou fotografiou dieťaťa, menom, priezviskom a dátumom narodenia dieťaťa,
  • pričom oprávnený zamestnanec dopravcu vyžaduje doklad len ak usúdi, že vek dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje toto cestovné, nie je možné posúdiť na základe jeho fyzického vzhľadu,
 • dieťa do dovŕšenia 16. roku veku,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s aktuálnou fotografiou dieťaťa, menom, priezviskom a dátumom narodenia dieťaťa, a to od dovŕšenia 12. roku veku,
  • pričom oprávnený zamestnanec dopravcu vyžaduje doklad len ak usúdi, že vek dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje toto cestovné, nie je možné posúdiť na základe jeho fyzického vzhľadu,
 • žiak alebo študent do dovŕšenia 26. roku veku, ktorý je žiakom základnej školy, žiakom dennej formy štúdia strednej školy alebo študentom dennej formy štúdia na vysokej škole,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje platným preukazom vydaným dopravcom, platným preukazom akceptovaným dopravcom, alebo platným preukazom študenta vysokej školy,
  • pričom takýto preukaz musí obsahovať aktuálnu fotografiu žiaka alebo študenta, meno a priezvisko žiaka alebo študenta, dátum narodenia žiaka alebo študenta a dátum platnosti zľavy, ktorý je jediným rozhodujúcim dátumom pri posudzovaní nároku na zľavu (v prípade dopravnej karty stačí, ak je dátum narodenia a dátum platnosti zľavy zapísaný na karte v elektronickej forme),
 • senior od dovŕšenia veku 63 rokov,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje platným dokladom totožnosti alebo platným preukazom vydaným dopravcom,
  • pričom takýto preukaz musí obsahovať fotografiu, meno, priezvisko a dátum narodenia seniora (v prípade dopravnej karty stačí, ak je dátum narodenia zapísaný na karte v elektronickej forme),
 • ťažko zdravotne postihnutá osoba, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom ŤZP, preukazom ŤZP-S, preukazom totožnosti s uvedeným údajom o ŤZP alebo o odkázanosti na sprievodcu, alebo iným preukazom (vystaveným niektorým z dopravcov) preukazujúcim nárok na toto cestovné, ak je daný preukaz v systéme vzájomného uznávania dopravných kariet.

Nárok na osobitné mesačné cestovné (zónové aj celosieťové) budú mať:

 • občan od dovŕšenia veku 70 rokov,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom totožnosti alebo iným preukazom (vystaveným niektorým z dopravcov prímestskej autobusovej dopravy) preukazujúcim nárok na toto cestovné,
 • tehotná žena,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje iba dopravnou kartou, ktorá je vystavená niektorým z dopravcov na základe preukazu totožnosti a tehotenského preukazu,
 • držiteľ zlatej alebo diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického plakety,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje iba dopravnou kartou vystavenou niektorým z dopravcov na základe preukazu totožnosti a certifikátu o udelení zlatej alebo diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického plakety.Cestovné sa bude týkať spojov prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy dopravcov ARRIVA Michalovce, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov SK. Podrobné informácie budú dostupné v Tarife IDS Východ.