V Prešove vzniklo špecializované pracovisko, ktoré výrazným spôsobom pomôže pri skvalitňovaní cestovných poriadkov, či posudzovaní projektových zámerov. Sústreďovať sa bude na dopravné simulácie.

Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj zriadili špecializované pracovisko IDS Východ pre analytické činnosti a dopravné modelovanie so sídlom v Prešove. Odborníci na integrovanú dopravu sa v ňom zamerajú najmä na prácu s dopravným modelom východného Slovenska, ktorý umožňuje vopred určovať výsledky navrhovaných dopravných riešení. Taktiež dokáže prognózovať vývoj v doprave a dopravnom správaní obyvateľov, či objektívne posudzovať efektívnosť opatrení pre skvalitnenie verejnej dopravy.

„V našom krajskom meste Prešov vzniklo pracovisko, ktoré výrazným spôsobom pomôže pri skvalitňovaní služieb verejnej dopravy, čomu sa veľmi teším. K dispozícii máme množstvo presných údajov o počtoch cestujúcich či dopravných prostriedkoch, ktoré teraz dokážeme hromadne spracovávať a vyhodnocovať. Môžeme simulovať rôzne situácie, ako napríklad navrhované zmeny cestovných poriadkov, posilnenie či redukciu spojov, a sledovať, aký to bude mať dopad na dopravu. Nebudeme už zavádzať zmeny a následne pozorovať, aký majú efekt v praxi, ale vždy to najskôr otestujeme v dopravnom modeli. Ak sa návrh osvedčí a riešenie prinesie vyšší počet cestujúcich vo verejnej doprave, tak sa napokon aj zrealizuje,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský s tým, že ide o pomerne presný model dopravnej reality, ktorý ju dokáže zobraziť aj formou 3D vizualizácií.

Vďaka dopravnému modelu je možné sledovať celkový čas cestujúceho strávený v doprave, vyhodnocovať atraktivitu cestovných poriadkov a simulovať prírastky alebo úbytky cestujúcich. Zamestnanci pracoviska budú schopní modelovať vplyv plánovaných dopravných stavieb aj infraštruktúrnych opatrení, akými sú napríklad vyhradené buspruhy či preferencia vozidiel verejnej dopravy na križovatkách. Výstupy dopravnej modelácie môžu mnohým mestám na východnom Slovensku pomôcť pri schvaľovaní a realizácii opatrení na podporu verejnej dopravy a postupnom zvyšovaní jej atraktivity.

„Práca s dopravným modelom nie je iba teoretická záležitosť, ale reálne pomáha východniarom. Dôkazom je aj naša aktivita za zachovanie zastávky rýchlikov v Margecanoch, kedy odborne pripravené podklady veľmi zavážili a pomohli. Dopravný model preukázal takmer 13% pokles cestujúcich vo verejnej doprave v prípade zrušenia tejto zastávky. Z analýzy dát vyplynulo ako jediné rozumné východisko zachovať zastavovanie rýchlikov. Iným príkladom praktického využitia modelu je analýza vplyvu Strategického parku Valaliky na existujúcu dopravnú sieť. Na základe výsledkov simulácií vieme navrhnúť opatrenia, aby sa vopred predišlo kolapsu dopravnej siete v dôsledku hromadnej dochádzky tisícov zamestnancov do závodu Volvo. Ide o evolučný skok v kvalite spracovávania dopravných analýz a prognóz,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Zriadenie pracoviska vyplýva aj z Plánov udržateľnej mobility PSK a KSK, v rámci ktorých boli zostavené dopravné modely krajov. Tie sú základom komplexného modelu východného Slovenska, ktorý vytvoril organizátor integrovanej verejnej dopravy IDS Východ.

Videorepotáž:


Fotogaléria:

Tlačová správa PSK, KSK
Foto: PSK