Štúdia prepravno-tarifný systém IDS Košického samosprávneho kraja a štúdia
realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS slúži ako východisko pre projekty
zamerané na obnovu vybavovacieho a informačného systému autobusových dopravcov v
Košickom kraji.
Projekt dopravcu eurobus, a. s. s názvom „Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného
dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja“ uvažuje s obnovou 258
palubných počítačov, ktoré okrem pokladne, tlačiarne, WIFI a GPS modulu, budú umožňovať aj
komunikáciu s dispečingom, či platby bezkontaktnou čipovou kartou, bankovou kartou a QR
kódom.
Dopravca ARRIVA Michalovce, a. s. realizuje projekt „Tarifno-informačné zabezpečenie
integrovaného dopravného systému východnej časti Košického samosprávneho kraja“, ktorým
sa obnoví 197 palubných počítačov na rovnakej kvalitatívnej úrovni.
Súčasťou oboch projektov sú kamerové systémy do autobusov, ktorých hlavným cieľom je
zvýšiť bezpečnosť cestujúcich a informačné panely v autobusoch, ktoré zlepšia prehľad
cestujúcej verejnosti o poskytovaných dopravných službách.